Gotlands katthem ser över sina avtal efter ARN-beslutet

2:34 min

Gotlands katthem kommer efter ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) att betala 4 486 kronor till en kund som köpte en kattunge som senare blev sjuk och behövde avlivas.

Drygt tre månader efter att kvinnan köpt kattungen var den tvungen att avlivas, på grund av att den fått den allvarliga sjukdomen . Enligt anmälan till ARN hade en veterinär sagt till henne att kattungen "föddes med denna sjukdom och det vara bara en tidsfråga innan den skulle bryta ut". Kvinnan var också missnöjd med att hon var tvungen att återlämna två vuxna katter som följde med på köpet sedan de inte hade trivts inomhus.

Hemmet invände förgäves att det inte gick att veta när katten hade smittats. "Det finns inget som tyder på att (katten) burit smittan sedan födseln och man kan omöjligt veta när och var den blivit smittad med corona. ... hade inga symptom på sjukdom vid flytten. --- Katthemmet kan omöjligt förutsäga eller ställas till svars för sjukdomar som katterna kan drabbas av i framtiden. Katthemmet säljer inte katter som vi vet är sjuka utan de genomgår alltid behandling tills de friskförklaras innan de läggs ut för omplacering."

I sitt beslut skriver ARN att "i ärendet är konsumentköplagen (1990:932) tillämplig. Av 16 § följer att en vara är felaktig bl.a. om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Enligt 20 a § ska ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas av säljaren eller det är oförenligt med varans eller felets art att felet förelåg vid köpet.

Kattungen avled inom sex månader från köpet. Säljaren har inte visat att felet inte förelåg vid köpet. Det är inte oförenligt med felets art att det förelåg vid köpet. Säljaren är således ansvarig för felet. Då detta är väsentligt föreligger rätt till hävning, 29 §.

Det primära syftet med inköpet av katterna var att erhålla en kattunge. Då kattungen avlidit är en väsentlig del av köpet förfelat. Rätten till hävning ska därför avse hela köpet och (kvinnan) har rätt till ersättning för hela inköpskostnaden. Felet har förorsakat henne omkostnader för veterinär. Detta är att anse som en skada till följd av felet, varför säljaren är ersättningsskyldig, 30 §."