Fleringe, Rute

Mölner agmyr skyddas för framtiden

Det är nu klart att Mölner myr, som ligger i Rute och Fleringe, blir naturreservat. Reservatet blir Gotlands tredje största naturreservat och är Sveriges största agmyr. Här växer också den unika växten brun ögontröst, som bara finns på Gotland.

- Här finns Sveriges största hydrologiskt intakta agmyr, och i området finns även en mycket rik förekomst av växten brun ögontröst, berättar naturvårdshandläggaren Magnus Martinsson på Länsstyrelsen Gotland.

Brun ögontröst är endem för Gotland, den finns alltså bara på Gotland. Förekomsten vid Mölnermyr är en av de största i världen.

Mölnermyr kommer att bli Gotlands tredje största naturreservat på land. Det närmare 700 hektar stora området omfattar vidsträckta alvarområden, åldriga betespräglade barrskogar och ett stort antal våtmarker i form av källmyrar, blekevätar och bäckar vars vatten förs vidare ut i den stora myren Mölnermyr. Alvarmarkerna uppvisar vackra karstformationer såsom vidgade sprickor och rännformade bildningar på hällarna. Det finns även flera slukhål i området. Området uppvisar stor variation och hyser en stor mängd olika livsmiljöer.

- Det stora naturvärdet är den mosaikartade utbredning med vilken de olika naturtyperna förekommer i området. Detta ger naturen ovanligt stor förekomst av brynmiljöer mot öppen mark, såsom hällmarker och myrar, berättar Magnus Martinsson.

Området är fritt från alla former av storskalig fysiskt påverkan. En lång rad rödlistade arter är påträffade i området. Området har en intressant och opåverkad hydrologi, en företeelse som numera är mycket ovanlig i Gotlands avrinningsområden.

- Arbetet med att bilda naturreservat av Mölnermyr har pågått under flera år, och vi gläds nu åt att det äntligen blir naturreservat, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Marken i området har skyddats dels genom köp, dels genom att avtal träffats med berörda markägare.

Fakta naturreservat

Länsstyrelsen har av regeringen uppdrag att skydda såväl arter som naturmiljöer. Det kan ske bland annat genom naturreservat eller natura 2000-områden. Naturreservat bildas främst för att skydda hotade naturtyper och arter eller områden som är viktiga för friluftslivet. För att skydda områden köps mark in eller också träffas avtal med markägaren om inskränkningar i markanvändningen. Länsstyrelsen har också uppdraget att tillgängliggöra vår natur. Det sker genom att vi anlägger och underhåller parkeringsplatser, stigar och sätter upp informationstavlor vid reservaten. På Gotland finns 121 naturreservat. I broschyren Utflyktsguide till ett urval gotländska naturreservat, presenteras 26 av dem.