Många invändningar mot flyttförslag

Flera myndigheter som föreslås flytta jobb till bland annat Gotland, tycker att de inte fått vara med och komma med synpunkter innan förslagen lagts.
Och det är en lång rad invändningar och kritiska synpunkter som kommer från de berörda.

Generaldirektören Boo Sjögren på det Internationella Programkontoret skriver att förslaget om flytt till Gotland lagts av lokaliseringsutredningen utan någon kontakt med myndigheten.

Detta trots att det i lokaliseringsutredningens historieskrivning heter att synpunkter inhämtats under arbetets gång från den flyttaktuella myndigheten.
Det handlar om 60 jobb och generaldirektören är skarp i orden när han skriver att det saknas analys av hela internationella programkontorets verksamhet.
Beskrivningen av vad de gör där - ansvarar för de gemensamma stipendieordningarna inom EU och det Nordiska ministerrådet täcker bara en mycket liten del av sanningen, enligt generaldirektören.
Han blickar in i framtiden och slår fast att en flytt till Gotland skulle innebära en allvarlig störning av myndighetens verksamhet och minska möjligheterna att ta hem EU-stöd till Sverige.
Det tror han eftersom det just nu förbereds för nästa fas i EU:s utbildningsprogram som beräknas bli 250 procent större än dagens tillsammans. 
Boo Sjögren tror alltså att en massa EU-pengar skulle gå förlorade för Sverige om det internationella programkontoret ligger på Gotland.
Risken för kompetenstapp är mycket stor, anser han, eftersom det tar tre till fem år att ”ta fram” en programhandläggare.
Och resorna blir längre genom den ständiga omvägen via Stockholm där går tid, pengar och miljö går förlorade. 

Svenska Spels vd. Jesper Kärrbrink börjar sitt brev till näringsdepartementet med att uttrycka sin förvåning över hur utredningen arbetat. 
Ingen löpande dialog har förts med Svenska Spel vilket är anmärkningsvärt tycker Kärrbrink.
Men Svenska Spel är helt med på att ligga kvar i Visby och anser att vissa funktioner i Sundbyberg kan flyttas till ön.
40-50 arbetstillfällen bör kunna vara här inom tre år utan märkbart intäktsbortfall.
Men utredningens förslag om 200 jobb skulle få en negativ resultatpåverkan på mellan 2,5 och 3,5 miljarder kronor över en femårsperiod.
Men om Svenska Spel får lagen på sin sida när det gäller kasinospel så skulle istället upp till 150 jobb kunna skapas på ett internationellt kasino å fyra år sikt. 

Arbetslivsinstitutet föreslås ha 15 tjänster på Gotland. Generaldirektören Inger Ohlsson tycker att det är fel att utredningen föreslår att arbetslivsinstitutet skall ha 70 årsarbetare vid tre basenheter - Östersund, Karlstad och Gotland.
Hur institutet organiserar sin verksamhet bestämmer de själva, anser generaldirektören 
Varannan forskare i Stockholm berörs säger hon och arbetslivsforskningen försvagas genom utsmetning.
Det är bra att finnas på flera orter, anser hon, men negativa effekter för arbetslivsforskningen har tidigare påtalats av den internationella grupp som utvärderat svensk folkhälsoforsning.
En regionaliserad organisation kostar mer i administration, anser generaldirkektören och förutser också ökad ohälsa hos personalen.
Hon talar om avsevärda individuella och ekonomiska konsekvenser för de anställda och lutar sig mot aktuell nationell och internationell forskning som visar att personal far illa i bantade och instabila organisationer. 
En dialog med högskolan på Gotland är inledd och ett idéseminarium är  också inplanerat.

Från Skatteverket, som enligt flyttförslaget kan komma med 55 jobb till kronofogdemyndigheten på Gotland, kommer också kommentarer av lite amper art.
T ex förslaget om att flytta bouppteckningsverksamheten till Gotland. Någon analys värd namnet av effekterna av förslaget har inte gjorts, skriver generaldirektör Mats Sjöstrand.
För personalen inom bouppteckningsverksamheten inom Skatteverket måste det vara obegripligt att staten som arbetsgivare, inom så kort tid kan besluta om personalförändringar som inte utgår från verksamhetsmässiga skäl, när nyligen just sådana skäl och starka regionalpolitiska hänsyn medfört betydande förändringar och neddragningar av verksamheten.
Förslaget om bouppteckningsverksamheten bör dras tillbaka, anser generaldirektören.
Enligt hans uträkningar kommer det att kosta närmare 123 miljoner att flytta totalt 170 jobb till Gotland och Östersund.
De orter som är på förslag hade knappats kommit på fråga vid ett förutsättningslöst val.
Praktiskt och tekniskt svårt, betydande merkostnader. Idel negativa ord och vad gäller personalens vilja att flytta till Östersund - så beskrivs den som ”näst intill obefintlig”.
Vad Skatteverket  tycker om Gotland har inte kommit på pränt.
Men det står att ”En framgångsrik rekrytering av det antal handläggare som krävs för verksamhetsstart den 1 januari 2006 bedöms inte som möjlig att åstadkomma”.
Och utredningens antagande om intresset att flytta med arbetsuppgiften är inte realistiskt, enligt Skatteverkets generaldirektör.