Kammarrätten avgör tvist om skolpeng

Det blir nu Kammarrätten i Stockholm som kommer att få ta ställning till om Gotlands kommun har rätt att dra ner på den ersättning som friskolan Donnergymnasiet får i så kallad programpeng.

En minskning av bidraget från kommunens sida innebär att Donnergymnasiet inte får full kompensation för sina momskostnader, vilket i sin tur betyder att elever som går i friskola inte får lika stora resurser som elever i den kommunala gymnasieskolan.

Hans Klintbom, som företräder Donnergymnasiet, anser att kommunens beslut strider mot likabehandlingsprincipen i skolllagen. Något som Kammarrätten nu kommer att ta ställning till.