Revisorskritik mot fastighetsskötsel

Gotlands kommuns revisorer som granskat skötseln av fastigheter, kritiserar både att fastighetsunderhållet minskat och att redovisningen varit felaktig.

Under de senaste sex åren har kommunen minskat sitt fastighetsunderhåll med 120 miljoner kronor.

Kommunens förvaltningar har betalt pengar i internhyra som använtas till andra ändamål inom kommunen, vilket gör lokalkostnaderna missvisande enligt revisorerna.

Såväl kommunledningskontoret som tekniska nämnden håller i sina svar med revisorerna om kritiken, som ska diskuteras i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tekniska nämnden anser att hyrorna borde omförhandlas så att hyresgästerna betalar för vad de verkligen får, vilket dock skulle minska intäkterna och möjligheten att underhålla fastigheterna.

Genom att kommunen överåg till IT-planerat fastighetsunderhåll kommer överblicken av hur fastigherna mår att bli bättre. Och förhoppningen är att politikerna ska återföra pengar till underhållet, innan fastigheterna blir i allt för dåligt skick.