Hövdingar vill att oljeled flyttas

Landshövdingarna i fyra östersjölän, däribland Gotland, oroas över

fartygstrafiken och den ökande risken för oljeutsläpp i Östersjön och vill att alla fartyg med oljelaster ska gå en farled längre österut än hittills.

I en skrivelse till de ansvariga ministrarna Lena Sommestad och Ulrika Messing

påpekar Marianne Samuelsson och de övriga landshövdingarna att det ofta förekommer fartygsolyckor och oljeutsläpp öster och söder om Öland och Gotland i vattenområden som har stora naturvärden.

Ett oljeutsläpp skulle vara ett stort hot mot turistnäringen och fiskenäringen och därför vill landshövdingarna att regeringen utnyttjar alla möjligheter och verktyg som finns i samband med ansökan om att Östersjön ska klassas som ett särskilt känsligt havsområde.