Staten kan köpa gotlandsfärjor för 4,5 miljarder

Regeringen är beredd att använda 4,5 miljarder kronor på inköp av färjor som ska trafikera Gotland. De statliga fartygen ska sättas i trafik om inte den pågående upphandlingen av Gotlandstrafiken efter 2017 ger önskat resultat.

I budgetpropositionen påpekas att konkurrensen varit mycket bristfällig vid de senaste upphandlingarna och att osäkerheten är större än vid alla andra upphandlingar som staten ansvarar för.

Investeringarna fördelas på 500 miljoner kronor 2014, 1,5 miljarder 2015 och 2,5 miljarder 2016 och ska finansieras med lån från Riksgälden.

UR PROPOSITIONEN (http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/37/09/64a51751.pdf): Ett av de viktigaste trafikuppläggen av denna art rör linjesjöfarten mellan Gotland och fastlandet. Trafikverket som svarar för statens avtal om linjesjöfart till Gotland planerar att under 2014 ingå ett nytt avtal om Gotlandstrafiken för perioden som sträcker sig från den 1 februari 2017. Regeringen anser att det är av stor betydelse att färjetrafiken till och från Gotland även fortsättningsvis ger god tillgänglighet som tillfredsställer behoven hos medborgare och näringsliv i regionen. Det är därför viktigt att Trafikverket ingår ett avtal om trafik som är långsiktigt, stabilt och miljömässigt hållbart. Med beaktande av trafikens betydelse för Gotland och mot bakgrund av den bristande konkurrensen i tidigare upphandlingar av färjetrafiken beslutade regeringen i juli 2013 att ge Trafikverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för statligt ägt tonnage för Gotlandstrafiken samt förbereda en anskaffning av tonnage. I händelse av att Trafikverket inte kan teckna ett trafikavtal i samband med pågående upphandling kommer regeringen att fatta beslut om staten ska anskaffa tonnage.

---

Regeringens förslag utgår från bedömningen att det bör vidtas förebyggande åtgärder för en eventuell alternativ lösning i syfte att säkerställa trafikförsörjningen till och från Gotland. Färjetrafiken är grundläggande för Gotlands transportförsörj-ning och en förutsättning för Gotlands möjligheter till god välfärd, utveckling och tillväxt. Gotlandstrafiken har sedan 1971 varit föremål för statliga insatser och sedan 1986 har trafiken upphandlats genom konkurrensutsatta anbudsförfaranden.

Konkurrensen har i alla genomförda upphandlingar varit svag och 2005 inkom inget anbud alls. Eftersom osäkerheterna som är förknippade med upphandlingen av Gotlandstrafiken är väsentligt större än vad som är fallet i alla andra liknande upphandlingar som staten ansvarar för, finns skäl att vara förberedd på att upphandlingen kan misslyckas.

I maj 2013 inledde Trafikverket upphandling avseende nästa avtalsperiod i vilken anbudsgivarna ska tillhandahålla såväl fartyg som transporttjänster.

I händelse att Trafikverket inte kan teckna ett avtal om Gotlandstrafiken inom ramen för den pågående upphandlingen, bedöms ett statligt engagemang i fartygsförsörjningen för Gotlandstrafiken nödvändigt för att säkerställa färjetrafiken till och från Gotland. Staten bör under sådana omständigheter anskaffa fartyg som ställs till en eller flera transportörers förfogande. Nuvarande avtal om Gotlandstrafiken löper ut den 31 januari 2017. Anskaffade fartyg bör dock finnas tillgängliga i god tid innan detta datum för att medge nödvändiga provturer. Totalt beräknas anskaffande av fartyg uppgå till 4 500 miljoner kronor. Kostnaderna för fartyg avses belasta anslaget för trafikavtal, vilket sker redan i dag, och bedöms inte innebära några ytterligare kostnader. Investeringsramens årliga fördelning kan komma att behöva ändras beroende på hur det slutgiltiga avtalet med leverantören blir förhandlat.

Om Trafikverket tecknar trafikavtal till följd av den i maj 2013 inledda upphandlingen kommer ovanstående åtgärder inte att genomföras.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista