Länsstyrelsen kritisk till ny oljeborrning på Gotland

3:48 min

Råvarubolaget Gripen Oil & Gas har fått två nya tillstånd att undersöka Gotland, på jakt efter olja. Men såväl Region Gotland som Gotlands länsstyrelse hade helst sett ett avslag. Kalle Nyberg är miljöhandläggare på länsstyrelsen och tycker att undersökningarna är olämpliga.

Det är Bergsstaten som beviljat bolaget undersökningstillstånd enligt minerallagen, med ensamrätt till de områden undersökningarna gäller.

De områden som Gripen Oil & Gas fått tillstånd att undersöka kallas "Buttle och Vallstena", men det är många fler socknar berörda. Och markägarna är så många att bara några slumpvis utvalda, större markägare underrättas om beslutet. Markägare i t ex Eke, Hemse, Linde, Vänge, Gothem, Hörsne och Bara.

Området "Buttle" är störst, sträcker sig, från ungefär från Roma i Väster utåt Grynge i öster, ner längs kusten ända ner till Fide. Undersökningsområdet "Vallstena" sträcker sig också mer vida runt än bara själva socknen.

Inom området "Vallstena" finns Natura 2000-områdena Alvena Lindaräng och Hörsne prästäng, Bojsvätar och naturreservaten Klinteklinten och Blautmörskogen.

Inom området "Buttle" finns också Natura 2000-områden och naturreservat. Bland annat Herrgårdsklint, Lindhammarsmyr, Mallgårds haid, Russvätar, Torsburgen, Mullvalds strandskog, Kvie källmyr och Västra märgelgraven.

Både länsstyrelsen och Region Gotland lämnade kritiska yttranden till Bergsstaten och argumenterade mot ett tillstånd för Gripen Oil & Gas. Regionstyrelsen tyckte att Gotland är för sårbart, geologiskt och hydrologiskt och ville värna mark och vatten. Och länsstyrelsen är på samma linje - att det är olämpligt ur naturvårdssynpunkt.

Miljöhandläggaren Kalle Nyberg insåg att Bergsstaten, enligt minerallagen inte kan neka bolaget tillstånd, om Gripen Oil inte tidigare visat sig olämpligt. Men han försökte få Bergsstaten att styra så att inga undersökningar skall utföras från februari och över sommaren. Men det tillstånd Gripen Oil fått har inga begränsningar över känsliga perioder i naturen.

Länsstyrelsens miljöhandläggare Kalle Nyberg säger att oljeundersökningarna "stökar till mer i naturen än de tillför".

- Det är ingen mening med att hålla på och exploatera. Vårt syfte är ju ett hållbart samhälle och då skall vi ju komma ifrån oljeberoendet. Det är inte meningsfullt att ge tillstånd till oljeprospekteringarna, anser Kalle Nyberg.

Det är ett drygt 9 000 hektar stort område för Vallstena-tillståndet och ett område från Buttle ner till Fide på mer än 61 000 hektar som företaget vill undersöka. Bergstatens tillstånd gäller i tre år till och med 11 november 2016.

Det innebär inte att företaget automatiskt får tillstånd till utvinning för en eventuell fyndighet. För det krävs en ny prövning enligt minerallagen. Bergsstaten slår fast att det också under själva undersökningsskedet kan bli nödvändigt med prövningar enligt miljöbalken och kulturminneslagen, om det finns fornlämningar i närheten till planerade markingrepp.

Gripen Oil & Gas har redan hittat olja på 289 meters djup vid provborrningar i Anga. Bolaget har inlett en så kallad garanterad företrädesemission för ett värde på 15 miljoner kronor. Pengarna ska enligt bolaget användas främst till ytterligare borrningar, geofysiska undersökningar och tekniska reservoarstudier. Teckningsperioden löper mellan 11 och 25 november.

- Efter vårt positiva resultat i brunnen BÅ-6, som borrades i september 2013, har vi insett att vi behöver expandera våra licenser över hela östra delen av Gotland, säger vd Stephen Crabtree i en kommentar till Nyhetsbyrån Finwire