Nordkalk: 100 jobb hotas

1:17 min

Idag avslutades huvudförhandlingen i Mark- och miljööverdomstolen om Nordkalks befintligt täkt Klinthagen vid Storugns i Lärbro. Nordkalk hoppas på tillstånd för hela den sökta utvidgningen.

För Naturvårdsverket och Gotlands Botaniska Förening handlar det om hotade fjärilar och andra rödlistade arter och om Nordkalk kan få dispens från artskyddsförordningen. Men för Nordkalk handlar det om den närmaste framtiden på Gotland. Bolaget behöver få tillstånd till stenbrytning i hela det nya täktområdet.

– För oss är det i första hand frågan att få en kontinuitet i vår verksamhet och att garantera en så lång fortsatt verksamhet som möjligt och en fortsatt sysselsättning, säger Håkan Pihl, chefsgeolog på Nordkalk.

Nordkalks advokat Mikael Lundholm sa under domstolsförhandlingen att det handlar om 100 jobb i fem år jämfört med att skydda fjärilar.

– Det är väl lite tillspetsat. Men för vår del så är det frågan om 100 arbetsplatser och kundåtaganden. Jag skulle säga att det är otroligt viktigt att vi faktiskt får tillgång till hela det här området och den här volymen av sten som vi nu har sökt tillstånd för.

Motparterna Naturvårdsverket och Gotlands Botaniska Förening anser att det krävs dispens från artskyddsförordningen eftersom det finns hotade arter på området. Därför vill de i första hand inte se en fortsatt stenbrytning alls i området. I andra hand är kan de tänka sig brytning i en del av området där det inte är lika höga naturvärden och där de hotade arterna inte finns i samma utsträckning. Naturvårdsverket tror också att domen kan bli prejudicerande, vägledande, för andra mål.

Nordkalk anser att de har möjlighet att få dispens, vilket också den lägre instansen Mark- och miljödomstolen gav bolaget. Nu har bolaget dessutom föreslagit att förbättra livsmöjligheterna för de hotade fjärilarna med att röja i ett närliggande område.

– Vi har presenterat en skyddsåtgärd, ett område där vi skulle vara beredda att röja och iordningställa för de fjärilar som vi pratar om - apollofjäril och svartfläckig blåvinge. Och vi menar att det i regelverket finns det möjlighet till flexibilitet och att en sån här dispens kan beviljas om man anser från rättens sida att det behövs, säger Håkan Pihl, chefsgeolog på Nordkalk. 

När domen i Mark- och miljööverdomstolen kommer är oklart eftersom domstolen krävt att Nordkalk gör en kompletterande utredning om de hotade arternas utbredning.