Osäker framtid för Leva Kungslador

Ekonomin är fortsatt svag för Leva Kungslador AB, som bedriver restaurang och gårds- och inredningsbutik vid Toftavägen i södra Visby. Enligt årsredovisningen för 2014 blev resultatet ett minus på nästan 1,3 miljoner. 

I revisionsberättelsen skriver den auktoriserade revisorn att "bolaget under räkenskapsåret inte i rätt tid och med rätt belopp, vare sig redovisat eller betalat avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdesskatt".

"Bolagets eget kapital är förbrukat per balansdagen och det föreligger en osäkerhetsfaktor för bolagets möjlighet att fortsätta verksamheten", konstaterar revisorn.

Årsstämman som hölls den 15 september, beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet och överföra den samlade förlusten på nästan 2,7 miljoner i ny räkning.

Bokslutet ska nu lämnas till Region Gotland som ställt som krav att det ska finnas en årsredovisning för att regionen ska vilja diskutera en försäljning av fastigheterna vid Toftavägen som bolaget länge velat köpa.