Hyrläkarstoppet har blivit ett problem

Hyrläkarstoppet, som infördes första oktober, har medfört stora påfrestningar för personal och patienter på vårdcentralerna.

Framförallt drabbas de vårdcentraler som har vakanta tjänster och det handlar då i första hand om vårdcentralerna på landsbygden.

Under många år har det varit stor brist på läkare på vårdcentralerna på Gotland, men under de senaste 2-3 åren har några av de vakanta platserna kunnat besättas eftersom man lyckats rekrytera en del läkare.

Men vårdpersonal oroar sig för att kortsiktiga lösningar kan bli ett problem för framtida rekryteringar eftersom det gör att läkare inte vet hur arbetsbördan kommer att se ut. Blir det mer jobb än vad som var sagt vid arbetstillfället kanske det inte lockar nya läkare.