God ekologisk kvalité i gotlandsvatten

26 av 33 undersökta sjöar på Gotland och 15 av 32 undersökta vattendrag bedöms ha hög eller god ekologisk status. Det visar en rapport från Länsstyrelsens miljöövervakning.

De sjöar och vattendrag som inte uppnått så kallad god ekologisk status har oftast alltför höga halter av kväve och fosfor.

En annan vatten-rapport visar att cirka 60 procent av brunnarna i jordbruksmark har förhöjda halter av näringsämnen, medan grundvattnet utanför jordbruksmark i stort sett inte är påverkat av nitrat.

Rapporten visar också att den kalkrika berggrunden på Gotland påverkar grundvattnets sammansättning och höga halter av magnesium, kalcium och pH finns därför naturligt i vattnet.