Tvist om fastighetsskatt på vindkraft

Ska man betala fastighetsskatt för vindkraftverk? Ja - anser skatteverket, länsrätten och kammarrätten. Nej - hävdar Närvinds samfällighetsförening på Gotland som driver ett taxeringsärende vidare till regeringsrätten.

Frågan är principiellt viktig och rör alla vindkraftverk. I det här fallet handlar det om ett vindkraftverk vid Öndarve i När som har ett taxeringsvärde på 1,5 miljoner kronor.

Ägarna anser inte att samfällighetsföreningen ska taxeras som aktiebolag. De anser inte heller att vindkraftverk ska betraktas som en byggnad.

Närvind har hittills fått avslag på sitt överklagande av taxeringsvärdet och begär nu att frågan ska prövas i regeringsrätten.