Vill ha kvar bemanningen på Sandön

Kommunstyrelsens arbetsutskott, som sammanträtt idag tisdag, förordar en fortsatt bemanning av Gotska Sandön under en så stor del av året som möjligt.

Ledningskontoret har tidigare påpekat att Sandön, av säkerhetsskäl, bör vara bemannad året runt och arbetsutskottet instämmer i detta och understryker dessutom att det är av största vikt att Gotska Sandöns natur- och kulturhistoriska värde tas tillvara.

Sandön är klassificerad som nationalpark och är att betrakta som en mycket värdefull del av regionen.