Utvecklingen i Tofta skall ses över

Det finns mycket oro för ökad trafik, men också glädje över att utvecklingen i Tofta ses över, i de synpunkter som kommit in till stadsarkitektkontoret om planförslaget för Tofta.

Planförslaget ska sedan bli en vägledning om vad som är möjligt att göra i Tofta socken.

Nu ska åsikterna om planförslaget ställas samman och vägas ihop till ett planprogram, som i sin tur ska användas som måttstock inför kommande beslut om eventuella exploateringar och bygglov.

I förslaget från stadsarkitektkontoret beskrivs hur området ska kunna utvecklas och det innehåller en hel del förändringar jämfört med nuvarande detaljplaner.

Området kring Tofta är ju mycket populärt för både fritidshus och permanentboende och ett tusental boende i området har fått tycka till om planförslaget.

Det som är genomgående hos många är att de inte vill ha fler bilar i området. Några boende i Gnisvärd tycker till exempel att det är orimligt med genomfartstrafik inom ett stugområde med smala vägar, särskilt som många barn finns där. Det är viktigt att ha kvar områdetets karaktär av lugn och lantlig miljö, med möjlighet till friluftsliv.

Det är inte genomtänkt att förtäta, för det gör att det mer börjar likna tomter i tätort. Och till exempel Unghanse samfällighetsförening vill inte att grönområden försvinner för nybebyggelse. Södra Gnisvärds samfällighetsförening motsätter sig starkt att kommunen har för avsikt att anlägga parkering inom deras område.

Sedan finns det boende i Krokstäde som gärna ser att deras fastigheter används för fler bostäder.

En annan fastighetsägare vänder sig mot att mark som han äger betraktats som värdefull landskapsbild. Själv är han mycket angelägen att i framtiden kunna exploatera delar av fastigheten och i andra delar stycka av och genomföra någon form av förtätning.

Tofta hembygdsförening tycker att planförslaget i stort sett är positivt och gläds över att utvecklingen av Toftaområdet ses över. Det är viktigt att lösa trafikproblemen som blir när folk parkerar i närheten av stränderna. Kustremsan måste bevaras intakt och det är viktigt också att kommunen lägger stor vikt till vad de permanentboende har för åsikter, tycker hembygdsföreningen.