Bidrag till gamla hamnplatser

Länsstyrelsen på Gotland bidrar med 40 000 kronor till en sammanställning över förekomsten av de 60-talet förhistoriska hamnplatser som finns längs Gotlands kuster.

Syftet med sammanställningen är att skapa ett enkelt och övergripande beslutsunderlag inför samhällsplanering och bygglov och skall grunda sig på bland annat äldre kartor, arkivuppgifter, registrerade fornlämningar och tidigare genomförda arkeologiska undersökningar.