Skolverket kritiserar Borås

Skolkvaliteten i Borås är varierande och många skolor har en dålig ledning. Följden har blivit en grundskola med sämre kunskaper än genomsnittet i Sverige.
Det konstaterar Skolverket i en stor undersökning av Borås samtliga förskolor och skolor.

Det är en skiftande kvalitet som målas upp i Skolverkets stora kartläggning, en undersökning som enligt den nya regeringen ska ske vart tredje år.

Boråselevernas kunskaper är sämre än riksgenomsnittet. Många skolor prioriterar ämnena svenska, matematik och engelska i allt för hög grad.
På flera skolor känner sig eleverna otrygga. Daltorpskolan, Fjärdingskolan och Gula Skolan i Fristad nämns i rapporten.

Det är framför allt invandrarungdomarna i Borås som drabbas av brister i undervisningen på deras ursprungliga språk. Färre invandrarelever deltar exempelvis i hemspråksundervisning i Borås jämfört med andra svenska kommuner.

Socialdemokraternas kommunalråd Lena Palmén menar att det är följden av bristande resurser och för få lärare.