Bortglömd soptipp kan bli dyr för Mark

En gammal soptipp i Fritsla kan komma att stå Marks kommun dyrt. Marken som tippen ligger på har under många år arrenderats av kommunen, men nu vill ägaren ha marken tillbaka. Och då måste marken saneras. Ägaren är också kritisk till att kommunen inte betalt arrendeavgift för tippen.

Marks kommun har fått ett krav från Jarl Andén, en av ägarna till det anrika Wingqvist i Fritsla att få tillbaka den gamla soptippen i Fritsla.

I kravet från Andén finns det ytterligare krav som tillsammans med en sanering skulle kunna medföra kostnader på hundratusentals kronor för kommunen. Det är en soptipp som Fritsla gamla samhälle använt sig under 50 och 60-talen av och som även Marks kommun använts sig av en tid på 70-talet. Men tippen lades ned någon gång på 70-talet då Skene Skogs-tippen byggdes. Fritslatippen ligger en bit in i skogen efter Danska Vägen i en våtmark.

För några års sedan gjordes en inventering av gamla nedlagda tippar i kommunen. Då ansågs tippen i Fritslas som en av dom mest angelägna att sanera eftersom den ligger i en våtmark som läcker ut metaller och annat i Kolabäcken. Kostnaden då uppskattades till ca 400 000 kronor för att åtgärda tippen. Bland annat skulle diken grävas och dammar byggas.

Men på grund av problem med att komma överens med markägaren så gjordes aldrig något åt tippen.

Nu hänvisar Andén till ett nästan 40 år gammalt arrendeavtal där Marks första kommunalråd på 70-talet har undertecknat ett arrendeavtal med Andéns far. Men det är oklart hur giltigt avtalet är eftersom det finns uppgifter om att det inte fullföljts. Å andra sidan har bevisligen såväl Marks kommun som dåvarande Fritsla kommun använt sig av tippen sedan mycket lång tid.

Samtidigt aviserar Andén i brevet till kommunen att han kan komma att kräva kommunen på pengar för att han själv inte kunnat utnyttja marken och frågar sig också varför kommunen under en lång följd av år inte betalt arrendeavgiften.

Den här kan bli ett komplicerat ärende där kommunen får gräva djupt i historiska diarier för att få klarhet i den här historien.

Kostnaden för en sanering kan kommunen komma att få ändå, eftersom det är kommunen som är ansvarig för att återställa tippen.

Blir det däremot oklarheter kring arrendet och klarlagt att kommunen inte betalt för tippen så kan det bli en ekonomisk tvist som det kan ta lång tid för rättsväsendet att reda ut.