Sjuhärad

Ingen minskning av fosfor i Ätran

Trots flera år av åtgärder för att minska utsläppen av gödande ämnen från jordbruket, så märks ingen minskning av den totala transporten av fosfor till havet från Ätrans avrinningsområde.

Halterna av kväve som Ätran för med sig har åter ökat, efter ett par års nedgång. Det visar den årliga undersökningen från Ätrans Vattenråd.

Den dominerande källan för tillförsel av både fosfor och kväve är troligtvis läckage från jordbruksmark, konstateras i rapporten.