Mark

Stort vindkraftverksintresse

Utbyggnaden av vindkraften i Mark fortsätter trots att man samtidigt ska utreda var det är lämpligt att bygga stora vindkraftverk.

Stora områden som i dag är ostörda och som betraktas som en tillgång kan snart bli mindre ostörda när vindkraftverk förorenar med sitt dova ljud. Flera vindkraftverk kan få tillstånd innan kommunen är klar med sin utredning.

Plan och byggnadsnämnden i kommunen vill så snart som möjligt ha besked om var det är lämpligt att bygga vindkraftverk. Kommunledningen är helt på det klara med att en sådan plan bör tas fram där man pekar ut de områden som är lämpliga eller olämpliga för vindkraft.

Diskussioner har förts hur ett sådant reglement ska tas fram och se ut, om det ska tas fram genom en helt ny översiktsplan eller på ett annat sätt. ’

Ett problem är tiden. En ny översiktsplan tar alldeles för lång tid, därför har man tittat på andra lösningar. Men även om man hittar ett annat sätt att reglera utbyggnaden så tar det över ett halvår och för plan- och byggnadsnämnden är det för lång tid.

Tre ansökningar om vindkraftverk ligger just nu på byggnadsnämndens bord och de går inte att vänta med. Det är två nya vindktaftverk i Öxabäck och ett i Skephult.

Samtidigt är det i dessa områden som kommunen enligt egna uppgifter har stora orörda områden med höga natutvärden. Dessa kommer i konflikt med vindkraften som genererar ett ljud som för många upplevs som störande, även om de håller sig inom riktvärdena.

De två ansökningarn som finns i Öxabäck ligger dessutom i ett område som klassas som riksintresse för vindkraft.

Men byggs det vindkaftverk i tidigare tysta och orörda område så blir områdena inte längre tysta områden och därigenom kommer politikernas önskemål om ett eventuellt bibehålla tystnaden i vissa områden att omintetgöras av att de redan är förorenade av buller.

Politikerna är helt enkelt tagna på sängen av den kraftiga utbyggnaden av stora vindkraftverk i kommunen.