Ultimatum för Attendo care

Attendo Care kan komma att fortsätta bedriva vård i Svenljunga. Efter många turer kring äldreomsorgen i Svenljunga och det privata vårdföretaget Attendo Care, ställer nu socialnämnden i kommunen ett ultimatum.
I protokollet från socialnämndens arbetsutskotts möte i tisdags konstaterar man att den personalbemanning, som man tidigare sagt vara för liten, är okej eftersom den fungerar väl inom andra kommuner. Samtidigt påtalar arbetsutskottet bristerna som en konsult fann på olika demensboenden. Fallskador och brister i läkemedelshantering har rapporterats. De gamla har blivit utan duschning och städning och lämnats utan tillsyn, för att nämna något av det som anges i rapporten. Men avtalet med Attendo care är alltså inte uppsagt - ännu, utan vårdföretaget får ytterligare tidsfrist för att vidta åtgärder som ska uppfylla kraven för en god och säker vård. Senast den 21 juli ska Attendo care lämnat ett svar på socialnämndens skrivelse.