Skolinspektionen kritiserar Mark

Skolinspektionen riktar kritik mot en skola i Marks kommun för bristande stöd till en elev. 
Efter att ha gått igenom elevens tid på skolan så anser inspektionen att eleven inte fått den hjälp han hade rätt till. Efter kritiken får nu kommunen tre månader på sig att ändra sina rutiner.

Eleven hade läs- och skrivsvårigheter, vilket skolan visste om redan när eleven började på högstadiet.

Kommunen ansåg dock att man gett tillräckligt stöd, bland annat genom att sätta honom i en mindre undervisningsgrupp, utan att detta hjälpte.

Under höstterminen 2009 skulle eleven göra ett prov i svenska då han inte uppnått godkänt. Föräldrarna menade att det var kränkande att låta deras son sitta från klockan nio på morgonen till klockan sju på kvällen med endast en kort paus då han fick köpa dricka. På eftermiddagen fick han en smörgås.
Eleven fick inte godkänt på provet vilket meddelades via e-post där skolan också berättade att provet normalt tar bara 80 minuter. Allt detta menade föräldrarna var kränkande. 

Kommunen ansåg att man gett tillräckligt stöd, bland annat genom att sätta honom i en mindre undervisningsgrupp, utan att detta hjälpte.
Själva provtillfället och anser skolinspektionen att den visserligen varit påfrestande men ändå inte varit kränkande i lagens mening. Däremot så saknades det mycket i skolans stöd till eleven. Det har saknats återkommande uppföljningar och utvärderingar av eleven. Det har också saknats beskrivning av det pedagogiska arbetet med eleven och det har saknats beslut om elevens skolgång. Därför kritiserar skolinspektionen skolan för detta. 

Nu får kommunen tre månader på sig att ändra sina rutiner och att tydliggöra att det är rektorns som har ansvar för att en elev får den hjälp och det stöd han har rätt till.