SKENE

Skandal på äldreboende

1:33 min

Ännu en skandal seglar nu upp inom socialförvaltningen i Mark. Äldre på Lindängs äldreboende har både förnedrats och trakasserats av personalen, och inom arbetsgruppen har det varit stora samarbetsproblem. Personal vittnar nu om att det pågått under lång tid.

Det var till slut en sommarvikare som reagerade på den brist på omtanke som fanns - och de hårda händerna och hårda tilltalet till vårdtagarne.

Förvaltningen agerade efter att man gjort en utredning som visade på hur illa ställt det var. Bland annat har en chef fått gå och man har gjort omfattande förändringar på avdelningarna.

Parallellt med detta lät socialförvaltningen en konsult utreda hur arbetssituationen såg ut på avdelningen. 38 intervjuer genomfördes, det var vårdpersonal, sjuksköterskor och enhetschefer som intervjuades.

Skrämmande bild
Fram växte en skrämmande bild. Avdelningen styrdes av en grupp människor som var mer intresserade av sitt eget välbefinnande och position än om verksamheten, de gamla och övriga arbetskamrater.

På avdelningen förekom mobbning, dåligt samarbete, konflikter och att man behandlade de gamla hårt och okänsligt.

– De äldre fick inte ett värdigt bemötande, säger socialnämndens vice ordförande, Anita Lomander (S). Man hade jargonger och tilltalade de äldre på ett mycket ovärdigt sätt.

Gamla blev felbehandlade
Dessutom förekom det uppenbara felbehandlingar. Vid ett tillfälle hade en undersköterska lindat ett bandage så hårt att foten blev blå. Den gamla klagade på att det gjorde ont men undersköterskan vägrade att linda om foten. En sjuksköterska råkade gå förbi och lade då om bandaget på foten.

Det finns exempel på hur praktikanter ensamma fick vaka över gamla som låg för döden.

Samarbetet bland de anställda på avdelningen var dåligt och flera berättar hur de gamla bemöttes utan empati och vänlighet. De beskriver tvärtom en otrevlig jargong, dels mellan arbetstagarna och dels mot vårdtagarna.

Sommarvikarierna var upprörda
Sommarvikarierna, i synnerhet, har varit upprörda över den brist på inlevelse och omtanke som vissa ur den ordinarie personalen har visat genom hårda händer och hårt tilltal av vårdtagarna.

Attityden mot nattpersonalen har varit arrogant och negativ. Att skriva så kallade avvikelserapporter bestraffades och även om man berättade om missförhållanden för chefen så bestraffades man. Det beteende som belönades var tystnad och att hålla med de informella ledarna som styrde avdelningen.

– Det här är fullständigt oacceptabelt, säger socialchefen Magnus Andersson. Vi har 0-tolerans mot kränkande behandling.

Enligt Magnus Andersson reagerade förvaltningen direkt när man hörde talas om missförhållandena. Bland annat tillsattes en ny enhetschef som fick ett tydligt uppdrag att reda ut problemen. Och det har gett resultat:

– Vi har tagit tag i det här och vi har gjort det rejält - redan innan konsultens utredning var klar, och nu fungerar det bra igen.

En chef har fått gå, men övrig personal på avdelningen slipper bestraffning eller rättsliga åtgärder:

– Det har gått för lång tid sedan detta hände, och man kan inte så här långt efter agera rättsligt mot sådana som inte sköter sitt jobb, säger Magnus Andersson.

Personal på avdelningen vittnar om att problemen pågått under lång tid, och att det varit något som ledningen varit medveten om utan att göra något.

Personal ska vid flera tillfällen slagit larm, både om arbetsmiljöproblemen och om bristerna i hanterandet av de äldre. Men då inget hänt har det sakta blivit en nedåtgående spiral, där ingen längre orkade göra någonting åt situationen.

– Det tunga arbetet och stressen gjorde att man blev trött. Och när vi inte fick någon hjälp eller något stöd blev det för mycket helt enkelt.