ulricehamn

Vindkraftverk på Komosse naturreservat

Energimyndigheten säger ja till vindkraft på Komosse i Ulricehamns kommun – tvärt emot vad Ulricehamns kommun säger i sin plan för var vindkraften ska byggas ut. Kommunens plan är ännu inte antagen, men det råder politisk enighet om att freda Komosse.

Komosse är till stora delar naturreservat och anses vara ett av Sveriges mest intressanta myrområden för den vetenskapliga naturvården och för det rörliga friluftslivet.

Ulricehamns kommun har tagit fram ett förslag till vindkraftsplan som inom kort ska antas politiskt. Planen grundar sig på de områden av riksintresse för vindbruk som beslutades av Energimyndigheten 2008.

Det nya förslaget som Energimyndigheten nu har lagts fram skiljer sig markant från de områden som finns med i Ulricehamns vindkraftplan. Framför allt genom att Natura 2000-området vid Komosse pekas ut som riksintresseområde för vindbruk.

Ulricehamns kommun anser att området vid Komosse inte lämpar sig för vindbruk. Naturområdet har stora naturvärden och utgör bland annat viktiga livsmiljöer för några rödlistade fågelarter

Komosse är också viktigt som rekreationsområde för det rörliga friluftslivet. Enligt kommunens förslag till svar till energimyndigheten, så kan man på Komosse få en känsla av oändlig vildmark som sträcker sig bortom horisonten; ett särskilt upplevelsevärde som kommunen anser är värt att bevara inför framtiden.