Debatt att vänta om bilfritt Kinna centrum

Nästa vecka drar debatten igång kring hur Kinna centrum ska utvecklas. Förslaget om Kinna som trädgårdsstad presenteras nu på måndag för en lång rad politiker och köpmän. Det skulle innebära stora begränsingar av biltrafiken, något som köpmännen ogillar.

Det är inte första gången som kommunen tar fram förslag att göra centrum mindre bilvänligt. De sista 25 åren har förslag diskuterats som i olika hög grad befriat centrum från bilar.  Men på grund av resursbrist och protester från affärsägarna har fortfarande bilarna en stor plats i centrum.

Nu är inte affärsägarna emot alla de tankar som finns i planen - tvärtom. Att Kinna ska bli grönare och att infarterna till Kinna ska bli tydligare är de helt överens om. Det är bilens plats i centrum som det råder oenighet kring.

Det förslag som presenteras nu är det som är tydligast, och som tar ett enhetligt grepp på hela Kinna centrum. Det säger klart att en gammalmodig lösning präglar centrum med en gammal riksväg, stora asfaltytor och många parkeringsplatser.
Förslaget är framtaget av en landskapsarkitekt. En mindre grupp tjänstemän i kommunen som kallas centrumgruppen ligger bakom tankarna. De enda som fått se förslaget under arbetets gång är just två representanter från köpmännen. Redan då framkom att man inte ser lika på hur stor plats bilen ska få ta. Vissa mindre eftergifter har också gjorts åt köpmännen.
På måndag förmiddag får nu en större grupp av politiker, tjänstemän och köpmän se hela förslaget . Sedan börjar debatten.