ROMREGISTRERINGEN

Registret över romer är olagligt

Polisen i Skåne bröt mot lagen i flera fall när den förde samman nära 5000 romer i ett register. Det slår nu Säkerhets- och integritetsnämnden fast i ett uttalande.  

Uttalandet som kommer från Säkerhets- och integritetsnämnden är tillsynsmyndighetens slutliga utlåtande om registret som omfattar 4 741 personer varav 1320 barn. 

Det allvarligaste felet är, enligt myndigheten att ändamålet för registret är alldeles för vitt:

"ett oprecist ändamål ger inga ramar för personuppgiftsbehandlingen vilket i praktiken sätter integritetsskyddet ur spel", skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Myndigheten riktar kritik mot Skånepolisens registrering av romer på flera punkter:

  • Det har inte funnits behov av att registrera alla personer som finns i samlingen.
  • Det saknas tydligt samband mellan den befarade brottsligheten och de personer som registrerats.
  • Registret har karaktären av "bra-att-ha- samling".

Registret har utrett sedan i oktober, efter att det avslöjades av Dagens Nyheter.

En central fråga har varit om polisen brutit mot regeln som förbjuder register på etnisk grund. I det avseendet konstaterar myndigheten att åtskilliga personer i registret är av romsk härkomst, och att man därför kan få intrycket att etnicitet är orsaken till registreringen. Men nämndens slutsats är att registreringen snarare grundat sig på brottsmisstankar mot vissa personer eller släktskap med dem. Och att därför inte går att dra slutsatsen att polisen behandalat uppgifterna enbart på grund av etnicitet.  

Skånepolisen har hela tiden hävdat att grunden för registret är kriminalitet. Att de registrerade benämnts som ”kringresande” ska enligt polisen ha att göra med att de har en koppling till kriminalitet, inte att de är romer. Men många av dem som registrets är ostraffade, vilket inte har noterats. Polisen har medgett att det är fel.

Bakgrunden till att registret skapades är, enligt Skånepolisen, bråk mellan romska släkter i Staffanstorp under 2011. Polisen har inte heller registrerat vilka personer som är misstänkta för brott, vilket krävs enligt polisdatalagen. Registret har inte heller rensats från inaktuella uppgifter som det ska.

Registret kallas ”kringresande”, vilket har tolkats som att det är romer som avses. Uppgifterna finns samlade i en excelfil.

Anna Gustafsson
anna.gustafsson_lindfelt@sverigesradio.se

Artikeln uppdateras