CYSTISK FIBROS

17-åriga Polly måste ha nya lungor för att överleva

3:13 min

Polly befinner sig i en mycket svår situation. Lungsjukdomen gör att hon måste ha nya lungor för att överleva. Men hennes autism gör att hon inte klarar sin egenvård och därför inte kan få nya lungor.

17-åriga Polly i Marks kommun har syrgas dygnet runt. Hon lider av lungsjukdomen cystisk fibros. Sjukdomen har gjort att hon idag bara har 15 procents lungkapacitet kvar.

För att överleva måste Polly ha nya lungor, men för att komma ifråga för en transplantation måste hon bland annat kunna sköta sin egenvård med inhalationer och andningsövningar - och det klarar hon inte eftersom hon också har en autismdiagnos.

Pollys läkare trycker på att hon är i behov av personlig assistens, eftersom hennes behov är så stora men Marks kommun har sagt nej, och istället satt in hemtjänst.

Marks kommun vill inte ställa upp på en intervju men i avslagsbeslutet till familjen skriver kommunen att man anser att Pollys omvårdnadsbehov inte är av den omfattning och karaktär att personlig assistens krävs.