Västsvensk bibliotekarie i Författarfonden

Lena Skoglund, förvaltningschef för regionbiblioteket i Västra Götalandsregionen, är ny ersättare i styrelsen för Sveriges författarfond. Hon blir dessuom ersättare för ordföranden Bengt Westerberg.

Sveriges författarfond fördelar biblioteksersättning till upphovsmän av litterära verk - författare, översättare, tecknare och fotografer - för böcker som lånas ut på bilblioteken i Sverige.

Den nya styrelsen utsågs nyligen av regeringen och har ett förordnande på tre år, till och med februari 2009.