Åtgärdsprogram ska rädda malmöluften

I över ett år har luften i Malmö varit så dålig att den bryter mot lagen. Det är mängden kvävedioxid som är för hög för att man ska lyckas leva upp till EU:s miljökvalitetsnormer.

Men med hjälp av ett omfattande åtgärdsprogram hoppas man nu få ner mängden luftföroreningar. Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen arbetat fram ett förslag på vilka åtgärder som kan behövas för att rädda Malmöluften.

– I stora drag går det ut på att göra de centrala delarna av Malmö mer tillgängligt för fotgängare, cyklister och de som väljer att ta bussen istället för bilen säger Anna Bokenstrand som leder arbetet med att ta fram länsstyrelsens åtgärdsprogram.

Det är en lång lista med tänkbara åtgärder för att förbättra luften i Malmö som länsstyrelsen tagit fram. Bland annat vill man alltså göra centrum mer tillgängligt för gående och cyklister, men man vill också motverka gratis parkering på arbetsplatser, ta bort förmånsbeskattning av bidrag till kollektivtrafikresor, ha fler miljöbilar i offentlig verksamhet, anlägga fler pendlarparkeringar o s v.

Trafikdämpning mest effektivt
Men det som man hoppas ska ge mest effekt är de så kallade trafikdämpande åtgärderna. Vid vissa hårt trafikerade vägar som till exempel, Amiralsgatan, Södra Förstadsgatan, Djäknegatan och vid Värnhem vill man göra det svårare för bilisterna, och lättare för andra trafikanter att ta sig fram.

– Det kan till exempel handla om att inrätta separata busskörfält så att det blir enklare för bussen att ta sig fram eller att man förbjuder vissa fordonsrörelser, till exempel att bilar inte får svänga in på vissa gator från ett visst håll, då tvingas bilsterna ta en annan väg som är bättre ur miljösynpunkt, säger Anna Bokenstrand.

Förslaget är nu ute på en bred remissrunda, men redan i sommar hoppas kunna lägga fram ett färdigt åtgärdsprogram. Ett liknande åtgärdsprogram kommer också att utformas för Helsingborg.