Många olyckor i lantbruket

Trots att lantbrukarnas arbetstid har minskat så ligger arbetsmiljöolyckorna inom lantbruket oförändrat högt. Flest olyckor händer vid användning av maskiner och vid arbetet med djur.

Det konstaterar Jordbruksverket i en rapport om olyckor inom jordbruket. Rapporten föreslår att man inrättar ett kompetenscentrum som har till uppgift att ge lantbrukarna råd ute på gårdarna.

Med rådgivning ute på gårdarna, kunskapscentrum och motorsågskörkort vill Jordbruksverket och Skogsstyrelsen minska antalet olyckor på skogs- och lantbruk.

Det är två till tre gånger vanligare med olyckor inom lantbrukssektorn än i bygg- och transportsektorn, som näst efter lantbruket är mest olycksdrabbade.

– Är man stressad litet trött så är det lätt att glömma säkerheten i alla moment, säger Lars Elofsson, lantbrukare i Ramsjö på Bjärehalvön

Åtgärderna som nu föreslås för att minska olycksrisken inom lant- och skogsbruk hamnar på en kostnad på cirka 39 miljoner kronor per år, något som enligt Jordbruksverket och Skogsstyrelsen är väl investerade pengar i relation till vad olyckorna inom lantbruket kostar samhället idag.

Lantbruket är en hårt olycksdrabbad sektor med farliga uppgifter som till exempel byggnadsarbete, hantering av stora djur och bekämpningsmedel. Inom det småskaliga skogsbruket sker många svåra olyckor med motorsågar.