Revisorer kritiserar dubbeldiagnosvård

Det finns stora brister i vården av missbrukare med psykiska besvär. Det menar utredare som sett över hur Malmö och Helsingborg tar hand om människor som lider av både psykisk sjukdom och missbruk, så kallade dubbeldiagnospatienter.

– De största bristerna är att insatser som görs är för kortsiktiga och att samarbete mellan socialen och psykiatri fungerar dåligt, säger utredare Karin Attström.

Att olika delar, psykiatri, socialvård och missbrukarvården ska samverka när det gäller dubbeldiagnospatienter, det är fastslagit i lag.

Men rapporten visar att detta inte alltid fungerar i praktiken. Det saknas rutiner för hur man ska ta hand om dessa ofta komplexa fall, nåt som kan få stora konsekvenser för den sjuke.

Det kan hända att socialtjänst och psykiatri bedömer patientens problem olika.  Risken är tillslut att patienten bara får vård för ett av sina problem, eller trillar helt mellan stolarna.

Revisorerna i både Malmö, Helsingborg och Region Skåne efterlyser nu tydliga rutiner av dom ansvariga och långsiktiga satsningar på denna ofta bortglömda patientgrupp.

Och rapporten ska följas upp- säger Eva Åsare, ordförande i stadsrevisionen i Helsingborg.

– Vi förväntar oss att de vidtar åtgärder. Vi följer upp vad som har gjorts under 2005, säger hon.