De skånska lantbruken blir allt färre

De skånska lantbruken blir färre och färre. Bara de senaste fem åren har fler än tusen skånska gårdar fått lägga ner verksamheten. Samtidigt blir de Lantbruk som finns kvar större och större.

Det pågår en så kallad strukturrationalisering inom det svenska Lantbruket.  Det innebär helt enkelt att bönderna blir färre men att varje bonde brukar en större areal mark. De bönder som har velat kunna fortsätta leva på lantbruk har hela tiden varit tvungna att skaffa sig större ägor. Det har i sin tur lett till att fler och fler av de mindre lantbruken har slagits ut.

Jordbrukspolitikens syfte har tidigare varit att se till att det finns tillräckligt med mat för de europeiska och svenska konsumenterna. Omläggningen började för ganska länge sedan, till att mer marknadsanpassa sig och utsätta sig för den globala marknaden, säger Bengt Persson som är vice ordförande i LRF Skåne.

Den globala konkurrensen har lett till minskade priser på spannmål och då krävs det alltså större volymer, vilket innebär större men färre gårdar. I dag finns det ungefär 3000 större lantbruksföretag i Skåne, men enligt beräkningar från länsstyrelsen så kommer bara cirka 900 av de företagen att vara kvar om 10 till 15 år. Bengt Persson tror också på en fortsatt minskning av antalet företag.

− Ska man gissa så är jordbruksförtagen som är i storleksordningen 75 till 200 hektar som kommer att minska.