Folkpartiet i Burlöv

Folkpartiet Förbättrar Burlöv
På många områden är Burlöv misskött, alla år av s-styre har givit oss många problem. Alla har läst om den dåliga planeringen inom barnomsorgen med långa köer och för många barn i barngrupperna. Detta skall vi ändra på

Varje vecka läser vi i tidningen om brottsligheten i Burlöv med personrån och misshandel, vi känner till metoderna som kan få ner kriminaliteten.

De äldre känner sig oroliga i Burlöv, vården har blivit sämre, köerna längre, vi ändrar på detta. I vårt Sverige skall Du våga bli gammal.

Bättre för dig som konsument, i Burlöv har socialdemokraterna avskaffat konsumentrådgivningen. Den får du tillbaka, om vi kommer till makten.

Det här vill vi göra:
Mer och bättre barnomsorg i Burlöv
Enligt 2004 års statistik har Burlöv i snitt 19,1 barn per avdelning i barnomsorgen. En av kommunens förskoleavdelningar hade mer än 26 barn i gruppen. Detta är betydligt över riksgenomsnitt och lägger Burlöv på en föga hedrande sjätteplats när det gäller de Skånska kommunerna. Man kan tex jämföra med Lomma på 15,9 barn, Malmö 17,7 och Staffanstorp med 17,9 barn för att få perspektiv på kvaliteten hos närliggande kommuner. All kunskap och erfarenhet pekar på att stora barngrupper ger sämre kvalitet i barnomsorgen. Stora barngrupper skapar sämre miljö när det gäller buller och smittsamma sjukdomar men också när det gäller kontakten mellan barn och mellan barn och personal
Folkpartiet i Burlöv anser att Burlövs kommun borde ta en långsiktig strategi för bättre barnomsorg. Ett första steg bör vara att skrota det sk volymtimmesystemet.

Personalen måste få ökat inflytande över sitt eget arbete och egna initiativ måste premieras. Chefer måste bli synligare. Kommunikationen med föräldrarna behöver bli bättre.
Pedagogiken måste utvecklas, hur ges barnen en god utveckling och garanteras en bra miljö. Här måste ske en ökad utbildning och fortbildning.
Barnantalet måste avpassas i förhållande till lokaler och personalen

Vi vill bygga ut barnomsorgen i både kommunal och privat regi, t.ex. genom att nytt dagis på Strandängen i Arlöv

Burlöv skall få Skånes tryggaste gator och torg
Man har fått ner kriminaliteten i många brottsutsatta samhällen runt om i Europa. Det handlar om förbättrad övervakning, snabba åtgärder mot de som begår brott,  samtidigt som man är beredd att ge effektivt stöd för att hjälpa människor att ta sig ur brottsligt beteende.

Folkpartiet i Burlöv vill ha kameraövervakning kopplad till vaktbolag på minst 5 särskilt brottsutsatta platser i kommunen. Patrullerande vaktbolag skall understödja nattvandrare, fältgrupp och polis. Nolltolerans även mot småbrott; olaglig affischering, graffiti, skadegörelse och nedskräpning skall åtgärdas inom 24 timmar. Stöldsäkra cykel- och mopedställ sätts upp vid buss- och pågatågshållplatser.

Kvälls- och helgöppet socialkontor med stora befogenheter flyttas ned på Sockerbitstorget, missbrukare och berusade tas om hand direkt, identifieras och ges vård.

Det kommer att finnas personer (tjänstemän och politiker) som har ett direkt och personligt ansvar för att alla skall kunna vistas tryggt ute på Burlövs gator och torg. Brottsoffer skall få hjälp direkt.

Bättre för de äldre
Det viktigaste ett gott samhälle kan garantera sina medborgare är att det finns god vård när man blir sjuk, och att man får en värdig hjälp när man behöver det.

Vi vill att Husläkarejouren (Grauers läkarbil) skall börja köra i Burlöv igen och vi vill att vårdcentralen i Arlöv byggs ut och görs till ett läkarhus med större resurser.

Vi inför bo-service, dvs hjälp i hemmet med städ, tvätt och inköp till alla kommuninvånare över 80 år, som så önskar, utan att biståndsbedömning behöver göras. Detta innebär att personerna kan klara sig själva längre i det egna hemmet, och därmed fördröja behovet av att flytta till särskilt boende. Den som utnyttjar servicen betalar efter fastställd taxa.

Folkpartiet i Burlöv vill att checksystem/omsorgscheck införs för att ge äldre människor trygghet och garantera deras valfrihet vid val av hemhjälp.

Äldreomsorgen i Burlöv byggs ut så att alla som önskar det ska kunna få vård och boende i den egna kommunen.

Folkpartiet i Burlöv vill införa ett nytt anhörigstöd för dem som har svårt sjuka anhöriga (t ex dementa), vi vill också införa ett system med kontaktpersoner/komplement till regionens äldreskyddsombud.