Allianspartiet i Burlöv

Allianspartiet ser som sin uppgift att bevara Sveriges självständighet, att säkra svenska folkets frihet i eget land samt utbygga folkstyre och monarki.

Vi känner ansvar för vårt kulturarv och för varandra som folk och vill därför stärka vårt lands yttre och inre säkerhet.

Vi önskar ett land bestående av fria svenska medborgare som har möjlighet att klara sig själv och bestämma över sitt liv. Det skall ändå vara statens skyldighet att stötta svenskar som råkar i svårigheter och hjälpa dem till trygghet.

Upprätthållande av lag och ordning har stor betydelse för att rättstat. Det skall därför vara proportioner mellan brott och straff. Det har stor betydelse för medborgarnas rättsuppfattning att brott snabbt följs av åtal och straff. Tillräckliga resurser skall avsättas till att förebygga och bekämpa brott. Vi har SVERIGES GRUNDLAG som utgångspunkt för folkstyret, som ska utvecklas och förstärkas mot en mer direkt demokrati.

Kristendomen har genom århundraden varit en bärande del av det svenska folkets liv. Den har genom detta till stor del präglat svenskarnas sätt att leva och varit ett rättesnöre för folket.

Landets självständighet och frihet är den svenska utrikespolitikens viktigaste målsättning.

Vi värdesätter de grundläggande friheterna såsom yttrandefrihet, mötesfrihet, religionsfrihet och understryker vikten av att dessa friheter beaktas av ALLA.

Sverige är byggt på det svenska kulturarvet och den svenska kulturen skall därför bevaras och stärkas. Kulturen är summan av det svenska folkets historia, erfarenhet, religion, språk och seder. Att bevara denna kultur är en förutsättning för att Sverige skall fortsätta att vara ett fritt och upplyst samhälle. Vi kräver därför kraftiga insatser för att stärka svenskheten i och utanför landets gränser.

Sverige är inget invandrarland och har aldrig varit. Vi kan därför aldrig acceptera en mångkulturell förvandling av Sverige. Vårt land är svenskarnas land, där medborgare skall kunna leva i ett tryggt rättssamhälle som utvecklas i enlighet med vår kultur. Personer av utländsk härkomst ska kunna beviljas uppehållstillstånd endast om detta kan ske utan att trygghet och demokrati äventyras. Utländska medborgare ska endast i begränsad omfattning, efter särskilda regler och i enlighet med grundlagen, beviljas svenskt medborgarskap.

Samhället skall erbjuda en väl fungerande omsorg för såväl äldre, handikappade som sjuka. Det skall garanteras dessa medborgare ett tryggt och värdigt liv, på lika villkor, varhelst de bor i Sverige.

Familjen är fundamentet i det svenska samhället. Sverige är beroende av de villkor som familjerna erbjuds. De nära banden mellan makar samt barn och föräldrar är avgörande för Sveriges framtid. Familjerna ska.. därför tillförsäkras de bästa möjligheterna för att fungera.

En förutsättning för Sveriges fortsatta utveckling av utveckling är ett skolväsende av högsta kvalitet. Allianspartiet prioriterar undervisning, utbildning och forskning mycket högt. Vi vill tillåta såväl privata som offentliga skolor. Eleverna skall bibringas tillräckliga kunskaper, samt förståelse för de historiska och kulturella förutsättningarna för Sveriges utveckling samt deras eget liv som medborgare i Sverige. Vi menar allt arbete har samma värde och samma betydelse för Sveriges dynamiska utveckling. Skolgången skall ordnas på ett sådant sätt att varje elevs begåvning, färdighet och intresse beaktas.

Sveriges välstånd är beroende av det svenska folkets samlade arbetsinsats. Landets välstånd skapas av företagsamma och arbetsamma medborgare gemensamt. Välståndet beror på att en stor del av Sveriges kvinnor och män deltar i arbetslivet och inte minst på det stora kunnandet som kännetecknar svensk arbetskraft. Sverige har behov av företagare, samhället skall därför ordnas på ett sådant sätt att flit och arbetsamhet lönar sig.