Kristdemokraterna i Burlöv

Kristdemokraterna i Burlöv vill föra en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Vi vill med tidiga insatser ge goda förutsättningar för varje kommuninvånare till livskvalitet. Kristdemokraterna eftersträvar ett mjukare och tryggare samhälle. För det behövs en politik som ger större svängrum för den enskilde människan och de gemenskaper hon ingår i. Medborgarperspektivet är utgångspunkten för vår politik.

Barn och ungdom
Vi vill arbeta för att ge förskolan den tid och den gruppstorlek de behöver för att främja den pedagogiska utvecklingen och inte minst ge barnen den uppmärksamhet som erfordras. Att skolan organiseras så att kunskapsluckor undviks genom tidigt insatt hjälp. Att arbetssätt och innehåll i verksamheten inom både förskola och skola får rätt förutsättningar, där lärarna får tid att ägna sig åt eleven som halkar efter eller eleven som behöver stimulans för att gå vidare i sin utveckling. Vidare vill vi att fritidsgårdarna utformas med hjälp av ungdomarnas egna önskemål.

Familjen
Vi vill att familjepolitiken får en central roll i kommunpolitiken. Föräldrarna måste få mer tid med sina barn där samvaron föräldrar och barn är viktiga för norm och värdeöverföring. Vi vill att kommunen ska ges möjlighet att efter föräldrarnas önskemål ge kommunalt vårdnadsbidrag till dem som själv vill ta hand om sina barn. Att familjer från andra kulturer ses som en tillgång för kommunen och får goda förutsättningar till livskvalitet.

Vård och omsorg
Vi vill ge äldreomsorgen tillräcklig ekonomisk och mänskliga resurser genom bra organisation och en för personalen trivsam och positiv arbetsmiljö. Vi kommer i kontakt med sjukvården när vi är som mest sårbara, vem för då vår talan? Vi får lita till andra människors kunskap, omsorg, och medmänsklighet. Kristdemokraterna i Burlöv vill att alla invånarna ska få en garanterad värdighet i vården, både till kropp och själ. Vidare ska du genom eget val kunna välja vem som ska ge service och omsorg i hemtjänsten.

Företagandet
Burlövs kommun är geografiskt placerat i centrum av ett formidabelt väg- och järnvägsnät vilket öppnar utomordentliga möjligheter för näringslivet till företagsetablering, Av bla dessa skäl bör kommunen skapa förutsättningar till nyföretagande som i förlängningen också gynnar alla kommuninvånarna. För att stimulera företagandet vill vi införa näringslivsråd där kommunens företrädare och företagare kan arbeta med utvecklingsfrågor.

Kulturer
Vi vill ta tillvara på kulturella olikheter och se till människors lika värde. Vi vill att mångfalden av våra kulturer ska utveckla kommunen på ett bredare plan. Vi ser kulturer som en viktig del för människans livsbetingelser där kommunen bör stödja och synliggöra mångfalden.