Miljöpartiet i Burlöv

Du ska ha makten!
Miljöpartiet vill bygga ett samhälle som är både ekologiskt och socialt hållbart. Vi menar att detta bara är möjligt om människor får verkligt inflytande.

Makten ska därför föras närmare människor genom ökad delaktighet, ansvar och insyn. Vi vill på olika sätt öka demokratin i kommunen genom att medborgarna ska ha fler möjligheter att påverka de politiska besluten.

Skola och utbildningsfrågor!
Utgångspunkten måste vara elevens egna förutsättningar. Vi har vision om en skola, dit alla går med glädje! En skola, där det är en lust att lära och att arbeta och där alla inblandade känner ansvar för varandra och för verksamheten. En förutsättning för att en sådan skola skall kunna förverkligas är, att de i skolan aktiva - elever, personal och föräldrar - under frihet kan pröva egna idéer och forma den undervisning man tror på.

I Burlöv ska finnas en kommunal barnombudsman som kan bevaka barns intressen och rättigheter. Allt enligt barnkonventionen.

Ett barnbokslut skall finnas som fungerar som ett bevis på att barnens intresse och rättigheter har tagits till vara i alla beslut som tas i kommunen.

Vi vill att:

  • Politik ska utgå från barnens bästa
  • Öka resurserna till skolan
  • Stärka elevinflytandet

Miljöfrågor

Vi vill:

  • Jobba för en grön närmiljö i Burlöv.
  • Att Burlövs kommun utgör ett föredöme och ett gott exempel i miljöarbetet. 
  • Rasism hotar demokratin. Vi anser att varje form av rasistisk verksamhet är hets mot folkgrupp, något som inte kan tolereras i ett demokratiskt samhälle. Vi vill bekämpa rasism och främlingsfientlighet.