Centerpartiet i Bjuv

Vi vill snygga till och väcka liv i centrumbilden i kommundelen Billesholm. Det är framförallt området kring den för tre år sedan nerlagda Skenholmsskolan som måste snyggas till. Området och skolan ser i dag ut som det vore krigshärjat med glasskärvor på marken, igenspikade fönster och dörrar. Denna bild upplever Billesholmarna varje gång man vistas i eller passerar centrum av Billesholm.

För att förändra bilden vill ventern flytta in verksamhet i de tomma lokalerna.

Förslag på verksamheter. Flytta Billesholms bibliotek till Skeneholm i enlighet med tidigare beslut. Flytta hit och utöka befintlig daghemsverksamhet. Placera ny fritidsgård här, den gamla försvinner från Jens-Billesolan vid utbyggnad av köket. Placera en familjecentral och mottagning för distriktssköterska på Skeneholm. Här finns också stora möjligheter att skapa ett fint grönområde och kanske bygga en skateboardramp.

Efter flera år med svag ekonomi har kommunen tvingats göra stora besparingar och då framförallt på gatuunderhållet vilket resulterat i att kommunens egna vägnät nu är i dåligt skick. Vissa vägsträckor är så dåliga att de är direkt trafikfarliga.   

Vi vill nu öka trafiksäkerheten genom att prioritera gatuunderhållet, bygga ut det sedan länge planerade cykelvägnätet och öka informationen om trafikfrågor i skolorna.

Centern anser att de sociala frågorna och samhällsservice är viktiga för alla medborgare från vaggan till graven.

Vi vill satsa på en bra barnomsorg, när föräldrarna förvärvsarbetar och behöver barnomsorg måste det finnas valfrihet. Familjeförhållandena är olika och då bör det finnas möjlighet att anpassa barnomsorgen efter familjens behov.

Vi vill ha en trygg skola med ordning och reda, en arbetsplats som betonar det livslånga lärandet. Eleverna skall ges möjlighet att utöva sina talanger, såväl de teoretiska som praktiska. Centern kommer att jobba för att höja utbildningsnivån som historiskt ligger på en låg nivå. Bjuv har en bra friskola, Forsärlan och deras arbete ser vi som ett bra komplement till den kommunala skolan. Centern vill ge studietrötta elever möjlighet att komma in i någon form av lärlingsverksamhet.

Sveriges befolkning kommer att leva allt längre, därmed kommer äldreomsorgen att kräva mer resurser och ökad valfrihet i framtiden.

Vi vill pröva ett nytänkande där personalen får vara med och forma sin vardag. Ökad kompetens, anställningstrygghet, utjämnad gränsdragning mellan personalgrupperna och årsarbetstid kommer i framtiden att vara viktiga stimulansfaktorer för de anställda.

Många äldre känner sig i dag ensamma och vill därför flytta in i särskilt boende men de är för vitala enligt dagens normer för att bo på ett äldreboende. För att möta deras önskemål vill vi satsa på ett Seniorboende placerat i närheten av något av kommunens äldreboende så att vi kan uppnå service och samordningseffekter.