Moderaterna i Bjuv

Bjuv kan bättre
I tidningen Fokus kommunranking som bygger på 30 olika variabler hamnar Bjuv på plats 284 av totalt 290 kommuner. Det är dessvärre inte första gången kommunen hamnar i bottenläge på olika rankinglistor. Det har gällt betygsnivåer, värnpliktigas intelligens, ungdomsbrottslighet mm.

Socialdemokraterna har haft ett i princip obrutet maktinnehav sedan kommunen bildades. Det är de som har det fulla ansvaret för att det blivit som det blivit.

Vi moderater har därför tre löften till dig som kommuninvånare:

Skolan skall förmedla kunskap.
Vi inför en personlig utvecklingsplan för alla elever från och med årskurs ett. Syftet med den är att varje elev ska få tillgång till den undervisning som passar denne bäst. Om en elev behöver särskilt stöd inom vissa ämnen, ska eleven få det.

Vi vill också införa regelbundna kunskapskontroller från årskurs 2. Även dessa är till för att den enskilde elevens behov av undervisning och stöd ska kunna tillgodoses. Dessa kontroller ska sedan uppdateras varje år och utformas i samarbete mellan skola, elever och föräldrar. Genom utvecklingsplanen och kunskapskontrollerna vill vi tidigt ta tag i elevens situation.

En överenskommelse tecknas mellan barn personal och föräldrar så att alla vet vad som man åtagit sig att utföra och vad som kan förväntas av andra att bidra med.

Detta gör att ingen kan passera grundskolan med bristande kunskaper och därmed tvingas att gå ett eller flera år extra på gymnasiet.

Det skall kännas tryggt att åldras i Bjuv
En viktig del inom vården är äldreomsorgen. Vi blir allt äldre och behoven blir allt större. Detta gör att vi måste öka stödet och kompetensutvecklingen hos de som vårdar. Med vårdare menar vi alla som på ett eller annat sätt vårdar någon, maka, make, barn och personal med flera. Att som äldre själv få bestämma över vad som skall hända skall vara en tydlig rättighet oavsett om det handlar om boende, hemtjänst, frukosttider, sovtider, utevistelse mm.

Att arbeta efter individens behov genom alla led är en viktig fråga för oss. En stor resurs inom området är anhörigföreningar och andra frivilligorganisationer. Dessa människor måste få uppskattning för det enorma arbete de utför, de bör också få vara mer delaktiga och tillfrågas i större utsträckning om hur det ser ut i kommunen för våra äldre. Möjligheten att bo kvar hemma skall stödjas med en bra hemsjukvård. Det skall vara en möjlighet och inte ett tvång. För de som så önskar måste vi ta fram seniorboende som ett alternativ till dagens äldreboende.

Du skall få valuta för dina skattepengar
Det är vad som blir utfört och inte vem som utför det som har betydelse. Kommunen beslutar om vilken kvalitet och volym på verksamheten som önskas. Därefter skall den som uppfyller kraven till lägst kostnad utföra det. Vi kommer att låta alla intressenter som önskar lämna anbud på att utföra den beslutade verksamheten. (En lokal entreprenör har exempelvis garanterat att han kan sköta grönytorna med minst samma kvalité som idag 4 miljoner billigare årligen). Den största vinsten med detta är att beslutsfattarna måste kunna beskriva både kvalitet och volym för entreprenörer och kommuninvånare. Därmed kan invånarna klart se vad de kan förvänta sig och vad de inte kan förvänta sig. De kan då själva ta ställning till om rätt beslut är fattat eller om de vill ha andra prioriteringar. Detta ger ett bra underlag till en dialog mellan invånare och beslutsfattare.

Därmed kan vi tillsammans göra Bjuv till en kommun i toppen av listorna i stället för som nu en i botten