Socialdemokraterna i Eslöv

Välfärden
- För oss socialdemokrater är det självklart att välfärden ska göra alla trygga. Vi har ett gemensamt ansvar för att välfärden omfördelas över hela livstiden. Skillnaderna mellan generationerna har ökat, ungdomarna har fått det svårare att etablera sig och är fattigare än de medelålders. Samtidigt har de som går i pension idag oftast många friska, aktiva år framför sig. Man ska kunna se fram emot de åren - utan att känna oro inför att åldras och för att kanske bli lämnad ensam. 

Välfärden är grundläggande. I Eslöv betyder det att vi vill ha en stark offentlig skola, för alla ungdomars lika chans till goda kunskaper. För att nå målen med förskolan och skolan är det viktigt att miljön är lugn och trygg. Vi vill minska antalet barn i varje grupp och ge lärarna rätt förutsättningar för ungdomarnas lärande. Genom ett stärka samverkan med arbetslivet underlättar vi för ungdomarna att ta sig in på arbetsmarknaden och vi skapar ett bättre lärande för gymnasieungdomarna.

Vi vill stärka dialogen med de äldre i Eslöv så att vi kan anpassa byggandet till människors olika behov. Ebo ska kunna gå före med bostäder till rimliga priser för både ungdomar och äldre. Med en utbyggd dagverksamhet och naturliga träffpunkter vill vi förhindra att äldre blir ensamma.

Jobben
- Arbetslösheten i Eslöv är redan lägre än i de flesta kommuner – lägre än 2,7 %. Och glädjande nog får ett allt större antal ungdomar sommarjobb. Men vi är inte nöjda – vårt mål är full sysselsättning.  Med en aktiv näringspolitik, ska vi fortsätta utveckla stadskärnan. Med en aktiv mark- och planberedskap ska vi göra det möjligt för fler att utnyttja våra etableringsfördelar i Öresundsregionen. Vi ska fortsätta att bygga ut välfärden. En trygg tillgång på barnomsorg, skola och äldreomsorg stimulerar ekonomin och ökar farten på arbetsmarknaden.

Vi har inte råd att misshushålla med människors kompetens och vilja att arbeta. Människor som har utländsk bakgrund har en kunskap och erfarenhet som vi måste ta tillvara. Vi behöver dem, inte minst i välfärdsjobben.

Mötesplatsen
- Våra folkrörelser och många föreningar ger möjlighet för människor med olika bakgrund att mötas kring gemensamma intressen. Föreningarna är viktiga i arbetet mot fördomar och diskriminering. Vi vill öka stödet till föreningarna – till både idrott och kultur. Vi ska fortsätta utbyggnaden av idrottsanläggningar, framförallt som en investering i våra ungdomars hälsa. Vi behöver fler möjligheter för de yngre att träffas och utvecklas i icke-kommersiell och drogfri miljö. Därför vill vi bygga ut fritidsgårdarna för dem från 13 år och uppåt.

Stadens gator och torg ska vara trygga mötesplatser. Det kan betyda ett bilfritt, levande torg och ett centrum med caféer, restauranger och ett attraktivt handelsutbud. Vi slår vakt om ett Eslöv där vi bryr oss om varandra. Om människor känner otrygghet får vi snart ett hårdare samhälle. Fler poliser betyder ökad trygghet för många, och därför vill vi att närpolisen ska verka i Eslöv alla dygnets timmar. Kommunen ska också kunna erbjuda ungdomar fritidsaktiviteter och sommarjobb. Ett bra exempel är succén med fjolårets parkvärdar. Det utvidgar vi från och med i sommar med trivselvärdar vid stationsområdet och på andra håll i stan.