Kristdemokraterna i Eslöv

Ja – låt föräldrarna själv bestämma….
Valfrihet ger föräldrar mer tid med barnen. Föräldrar måste få mer tid med sina barn. Kommunen ska ha rätt att efter föräldrars önskemål ge kommunalt vårdnadsbidrag till dem som själv tar hand om sina barn.

För att ge föräldrar mer tid med sina barn vill vi införa enskilda familjedaghem eller föräldradaghem med rätt för föräldrar att anställas som dagbarnvårdare även för egna barn.

För att stärka familjedaghemmen med deras trygga miljö skall kommunen ha skyldighet att behandla familjedaghem och förskola likvärdigt. Vi vill införa familjecentraler med samverkan kring barnets behov som kan ge fler barn en god start i livet.

Ja – skolan ska ge kunskap och värderingar…..
Färdighet i skolan genom tydliga krav och ansvar. Eslövs skolor ska förmedla kunskap, värderingar och normer för en trygg skolmiljö och goda skolresultat. En färdighetsgaranti kan förtydliga skolans ansvar att ge elever det stöd som krävs för att alla skall lära sig läsa, skriva och räkna. Arbetsro är en förutsättning för lärande.

Vi vill införa ett ansvarskontrakt för att förtydliga elevens, lärarens och förälderns ansvar för en god skolmiljö. Skolan ska motverka mobbning och all annan kränkande behandling. Genom förälderns rätt till skriftlig information görs elevens ansvar att visa respekt och hänsyn tydlig.

Det räcker inte längre med faktakunskaper i skolan. Livskunskap behövs. Hur fungerar vi ensamma och i grupp? Vad är rätt och fel? Livskunskap bör införas som ett nytt ämne i Eslövs skolor.

Ja – äldre har rätt till värdig omsorg och gemenskap…..
Du som äldre har rätt till trygghet, gemenskap och ett värdigt bemötande. Vi vill därför införa ett trygghetskontrakt. Det skall innehålla en värdighetsgaranti som ser till att det finns tillräckligt med personal och tillgång till läkare. Hembesök ska erbjudas till alla över 75 år.

Du ska genom eget val kunna välja vem ska ska ge service och omsorg i hemtjänsten. Kommunen ska garantera kvaliteten, men du avgör vem som ska utföra den.

Du skall ha rätt till det boende du behöver. Därför vill vi införa en boendegaranti med garanterad plats på anpassat boende. För den som är ensam eller inte orkar bo kvar hemma vill vi skapa gemenskapsboende med tillgång till service, social samvaro och personal som kan ge vård vid behov.

Välfärd och utveckling kan bara ske i ett tryggt samhälle. Därför vill vi öka kommunens inflytande över närpolisen. Kommunens fysiska planering ska skapa miljöer som ökar tryggheten och avskräcker från brott.