Sverigedemokraterna i Eslöv

Trygghet på äldre dar
De äldre kommuninvånare som varit med om att bygga upp vår välfärd och som i hela sina liv arbetat och tagit hand om de yngre generationerna förtjänar en trygg ålderdom. Tyvärr tvingas många äldre idag leva i ensamhet och otrygghet. Personalen inom hemtjänsten och äldreomsorgen är för få, vilket gör att man inte hinner med den sociala samvaron och annat som många äldre är i stort behov av. Det har blivit alldeles för svårt att få plats på äldreboende för de äldre som inte längre klarar sig själva och det är för många olika anställda som tar hand om varje brukare inom hemtjänsten.

Sverigedemokraterna vill:

 • Tillsätta en kommunal äldreombudsman som bevakar de äldres rättigheter
 • Tillskjuta resurser i syfte att öka personaltätheten och antalet platser inom äldreomsorgen och hemtjänsten.
 • Verka för att antalet ”nya ansikten” som tar hand om varje äldre vårdtagare minskar.
 • Avskaffa avgiften för trygghetslarm.
 • Att ett försöksprojekt, med uppgift att rekrytera och  utbilda omsorgsvolontärer i syfte att höja livskvalitén för kommunens gamla och avlasta personalen inom äldreomsorgen, inrättas.

Kamp mot brottslighet
Brottsligheten liknar ingenting som vi tidigare sett och utgör ett allvarligt hot mot alla kommuninvånares trygghet. Många av de åtgärder som krävs måste vidtas på riksnivå i form av en ansvarsfull invandringspolitik, fler poliser med ökade befogenheter och skärpta lagar, men i avvaktan på en sundare regering vill sverigedemokraterna göra allt vi kan för att tvinga tillbaka brottsligheten i Eslöv.

Sverigedemokraterna vill:

 • Att kommunen skall anställa stadsvakter i syfte att bekämpa brottsligheten och återställa tryggheten i kommunen.
 • Att kommunstyrelsen skall undersöka möjligheten att utöka antalet patrullerande poliser i kommunen. Detta genom att kommunen anställer personal i syfte att frigöra poliser från administrativa uppgifter, som utan större hinder kan skötas av icke polisutbildad personal.
 • Satsa mer resurser på brottsförebyggande arbete och ge brottsförebyggande rådet operativa befogenheter.
 • Att omhändertagandet av brottsoffer utökas och förbättras.

Stoppa invandringen och avveckla mångkulturen
De senaste decennierna har kommunen tagit emot betydligt fler invandrare än vad man klarat av att hantera. Detta har skapat enorma gruppmotsättningar, ökad brottslighet och sociala och ekonomiska problem. Situationen har förvärrats genom att man aktivt uppmuntrat invandrarna att behålla sin gamla kultur och identitet istället för att anpassa sig till det svenska samhället.

Sverigedemokraterna vill:

 • Verka för ett totalt invandringsstopp till Eslöv.
 • Avveckla all kommunal verksamhet som syftar till att befrämja den mångkulturella samhällsutvecklingen.
 • Att  kommunen utökar och vidareutvecklar den verksamhet som syftar till att stimulera invandrare att frivilligt återvända till sina hemländer.
 • Att alla former av ”positiv” särbehandling eller beaktande av etnicitet vid anställning inom kommunen skall avskaffas.