Miljöpartiet i Region Skåne

Region Skåne ska vara ett miljöföredöme inom sin verksamhet.
Miljöpartiet de Gröna arbetar för att vatten och luft ska vara rena, inte bara för oss, utan också för kommande generationer. För att detta måste Region Skåne vara ett föredöme inom allt miljöarbete. Vi vill att Region Skåne inom mandatperioden 2006-2010 uppnår att minst 50% av all mat som serveras i Region Skånes verksamheter är ekologiskt och rättvist producerat. Region Skåne ska arbeta för att kretsloppsanpassa och energieffektivisera sina fastigheter. Energi- och kemikalieanvändning i Region Skånes verksamhet ska minska. Vi vill att minst 50% av Region Skånes och Skånetrafikens transporter sker med fordon drivna av förnybara bränslen. Kollektivtrafiken ska byggas ut. Fler järnvägssträckor ska rustas upp för att kunna användas för persontrafik. Det är också viktigt att fler stationer/påstigningsplatser öppnas utefter järnvägarna.

Aktivt folkhälsoarbete
Vi vill i betydligt högre utsträckning än idag förebygga uppkomsten av ohälsa. För att lyckas i folkhälsoarbetet krävs en förändring av dagens sociala strukturer, som bidrar till ökad ohälsa hos vissa grupper. Utanförskap kan ha sin grund i arbetslöshet, flyktingskap, ensamhet eller ekonomisk stress och oavsett anledning måste folkhälsan förbättras i dessa grupper. Det viktigaste folkhälsoarbetet sker därför i områden utanför hälso- och sjukvårdens organisation genom satsningar på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Därför prioriterar vi satsningar som stärker de grupper i samhället som är mest utsatta, exempelvis hemlösa, missbrukare och andra marginaliserade grupper. En satsning på kultur är en satsning på friskvård. Genom att stödja mångkulturella arrangemang kommer segregation och diskriminering i samhället minska. Att cykla är både det mest miljövänliga sättet att resa på och det mest hälsobefrämjande. Vi kommer därför att arbeta för att tillskapa ett nytt, regionalt cykelnät som gör det möjligt att på säkert sätt kunna cykla överallt i Skåne.

God tillgänglighet inom sjukvården
Närsjukvården med dess primärvård måste bli mer tillgänglig. Människor ska känna trygghet i att veta att det finns sjukvård när man behöver det. Det behövs också mer personal inom primärvården med psykosocial kompetens, såsom psykologer och kuratorer med psykoterapeutisk kompetens. Vi vill att teamet inom en vårdcentral kompletteras med kiropraktorer och naprapater. Deras yrkeskunnande tillsammans med sjukgymnasternas kompetens kan ge många människor lindring och bot. Inom närsjukvården ska invånarna också kunna möta specialister i ortopedi, öron, barn, gynekologi, geriatrik. Vi vill se bättre samverkan med den kommunala omsorgen. Inom Skåne ska det råda en likvärdig vård oavsett var man bor och samma indikationer ska gälla för att bli opererad. En gemensam Skånekö för varje ingrepp ska gälla. Vårdgarantins gränser för väntetid ska vara den yttersta gränsen för väntetid, och vi tycker att även tiden till undersökning ska omfattas. Genom bättre samverkan med Försäkringskassan kan gemensamma resurser användas för rehabilitering eller operationer.