Kristdemokraterna i Region Skåne

En trygg sjukvård i Skåne!
I Skåne skall sjukvården präglas av en gemensam värdegrund där varje människas unika värde respekteras. Vården skall kännetecknas av trygghet och värdighet, närhet och valfrihet. Patienternas behov skall styra hur resurserna fördelas. Vården skall finansieras solidariskt och erbjudas alla på lika villkor. 

I Skåne måste antalet närsjukvårdsplatser och vårdplatser utökas. Genom samarbete med kommunerna vill vi införa mellanvårdsavdelningar för äldre och kroniskt sjuka.

Patienter i livets slutskede skall alltid prioriteras först. Den palliativa vården - som är lindrande för patienter med obotliga sjukdomar oavsett diagnos - måste tillföras resurser och vara tillgänglig i hela Skåne.

Kvalificerad vård i hemmet (KVH) är ett bra alternativ till vård på sjukhus. Vårdplatsen kan då flyttas från sjukhuset till hemmet så att läkare och specialistutbildad vårdpersonal kan behandla patienten tillsammans med kommunens personal.

I Skånes större städer skall det finnas äldrevårdscentraler som har personal med geriatrisk kompetens. För att garantera tillgängligheten skall det också finnas vårdcentraler med särskilda öppettider för äldre och kroniskt sjuka.

Krafttag för psykiatrin!
Många drabbas någon gång under livet av psykisk ohälsa. Psykiatrisk vård och omsorg ska präglas av tillgänglighet och flexibilitet allt efter patientens behov. Särskild vikt ska läggas vid snabb och tillgänglig kompetens för barn och ungdom med psykisk ohälsa.

Psykiatrin i Skåne måste få mer resurser. Fler skötare måste utbildas och psykiatrin skall prioritera långvarigt och svårt sjuka patienter. En vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin skall garantera utredning inom en månad.    

Ett starkt och självstyrande Skåne!
Det skånska regionala självstyret skall permanentas och utvecklas. Självstyret är en viktig förutsättning för bättre tillväxt och ett ökat välstånd i Skåne.

Skåne måste få utvecklas utifrån sin speciella särart och sina speciella förutsättningar. Vi vill att Skåne får ett utökat ansvar för miljö- utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken så att bästa möjliga förutsättningar skapas för en bärkraftig regional utveckling.

De små och medelstora företagen ska stå i centrum för utformningen av näringslivspolitiken. Vi föreslår en radikal reformagenda för nya jobb, genom kraftigt sänkta skatter för arbetande låg- och medelinkomsttagare, höjd skatt på bidrag och lättnader för små- och medelstora företag.

Rätten till trygghet mot brott är ett grundläggande behov för alla människor. Ingen skall behöva leva i ett samhälle som blir allt våldsammare och otryggare. Vi anser att kriminaliteten går att bekämpas genom en strategi som är inriktad på både brottsbekämpande åtgärder och sociala insatser.

Vårt mål är att det ska finnas en närpolis per tusen innevånare. Eftersom Skåne är en gränsregion vill vi att polis och tull skall samarbeta över gränserna för att bättre kunna stå rustade i kampen mot alkohol- och narkotikasmuggling, den organiserade brottsligheten och de kriminella mc-gäng som har fått fotfäste i Skåne.