Vänsterpartiet i Region Skåne

De tre viktigaste politiska frågorna för vänsterpartiet att driva i Region Skåne är:

Fler offentliga jobb

Låglönesatsning inom region Skånes verksamheter

Gemensamt driven verksamhet – inga privatiseringar

De stora områdena som Region Skåne ansvarar för, är sjukvården och kollektivtrafiken. Befolkningen kommer i kontakt med dessa områden som patienter, passagerare eller personal inom verksamheterna. Om vänsterpartiets satsningar skulle genomföras på de viktigaste områdena skulle det innebära för:

Patienten
Med fler händer inom vården höjs kvaliteten. För patienten innebär det att tillgängligheten ökar både på vårdcentralerna och på sjukhusen.  Vänsterpartiet kräver fler nya jobb i offentlig sektor. Region Skåne har nyanställt över 1000 personer under det senaste året. Resultatet har visat sig direkt. Köerna har minskat och tillgängligheten har ökat. Detta är en politik som vänsterpartiet tänker fortsätta att driva.

All vård ska drivas av den gemensamma sektorn, demokratiskt styrd och solidariskt finansierad. Som patient ska man kunna vara säker på att alla pengar som betalar vården också kommer vården till godo. Skattebetalarnas pengar ska inte gå till vinster eller aktieutdelningar till privata multinationella vårdföretag som har som ”affärsidé” att tjäna pengar på sjuka människor. Närsjukvården bör ha hög prioritet inom den kommande mandatperioden.                                                                                                              

Passageraren
Som resenär i kollektivtrafiken är låga biljettpriser, stor turtäthet i hela Skåne och ett vänligt bemötande viktiga skäl till att välja kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken fungerar bra i stora delar av Skåne, men det finns också stora brister i tillgängligheten speciellt för dem som bor i NO och SO. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är inte heller tillfredsställande. I dag är lönsamhetskravet det viktigaste i alla upphandlingar. Billigast anbud vinner, vilket innebär att passagerarna utsätts för en verksamhet som inte har några marginaler. Chaufförerna blir stressade för att kunna passa en alltför snäv tidtabell. Med fler anständigt avlönade anställda och ett offentligt övertagande av driften, skulle miljön på bussar och tåg bli ännu bättre i Skåne. En s.k. ”kulturbiljett”, dvs. kombinerad biljett och inträde till kulturinstitutionerna, bör införas så fort som möjligt.

Personalen
Det är lättare att kunna göra ett bra jobb med kvalitet om man är tillräckligt många på arbetsplatsen. För personalens arbetsmiljö och förmåga att göra ett bra arbete behövs att fler anställs inom region Skånes verksamheter. Om stress och underbemanning undviks, minskar sjukskrivningarna bland personalen, och de anställda kan ge alla som söker vård eller på annat sätt kommer i kontakt med regionens verksamheter ett bra bemötande.

Löneskillnaderna är stora även inom offentlig verksamhet. Problemet är att de lågavlönades löner aldrig höjs tillräckligt mycket i förhållande till andra grupper. Klyftorna minskar inte av sig själva, utan ett envetet arbete behövs för att höja de lågavlönades löner. Lågavlönade som i stor utsträckning är kvinnor i vården. Vänsterpartiet prioriterar detta och erkänner att vi inte har lyckats den gångna mandatperioden, inte minst p.g.a. 3 års ekonomisk uppförsbacke efter det underskott på 1,7 miljarder kronor som borgarna lämnade efter sig 2002. Om vi får förnyat förtroende att styra, prioriterar vi en höjning av de lågavlönades löner.  En långsiktig lösning måste nås tillsammans med facken.

Personalen ska inte heller behöva utsättas för upphandlingar vart fjärde eller femte år med den osäkerhet om fortsatt anställning eller förändrade arbetsvillkor som det innebär. Vänsterpartiet slår vakt om anställningstryggheten och kollektivavtalen. Dessutom vill vi ha flera försök med 6 timmars arbetsdag inom vården.