Folkpartiet i Region Skåne

Tillgängligheten till vården
I alla undersökningar som görs framför medborgarna att de är mycket nöjda med vården, när det väl kommer till. Det enskilt absolut största problemet man upplever är att det ofta är krångligt och svårt att komma in snabbt och enkelt. Tillgängligheten till vården, eller servicenivån om man så vill, är den enskilt viktigaste utmaningen för framtiden.                    

Folkpartiet menar att en stor del av problemen beror på att vårdpolitiken idag mest handlar om att stoppa, förhindra och försvåra för alla de som skall producera vårdtjänsterna. Stopplagen är det allra mest tydliga exemplet. Folkpartiet vill istället öppna upp, förenkla och göra det möjligt att ta tillvara den kraft som finns både inom den offentligt drivna vården och i alla de privata initiativ som finns. Vi ser det inte som vår uppgift att skapa hinder, utan snarare att ta bort dem.

Konkret kan det handla om att tillåta betydligt fler etableringar av familjeläkare, göra de offentligt drivna vårdcentralerna mer självständiga, tillåta privata initiativ att både ta över verksamhet eller att hyra in sig i offentligt ägda lokaler.

Fler jobb och mindre bidrag
Skåne har alla möjligheter att bli Sveriges andra stora motor efter Mälardalen. En förutsättning är dock att det Skånska näringslivet växer, både i omfattning och mångfald.

Dagens jobbpolitik präglas av en övertro på konstlade, statliga, jobbformer såsom plusjobb, friår etc. Folkpartiet vill avskaffa allt sådant och i stället använda resurserna för att underlätta för de mindre företagen. Skåne bör, så länge som det inte kan tas nationella beslut i denna riktning, bli en försöksregion med lägre arbetsgivaravgifter för småföretag.

Förmedlingen av jobb måste också förbättras. Idag får AMS stora resurser för att administrera de konstlade jobbformerna, några långvariga, riktiga jobb, förmedlar de knappt. Folkpartiet vill att Region Skåne får ta över en hel del av de uppgifter som AMS idag har. Kunskapen och kontakterna som krävs för en rationell jobbförmedling finns i Skåne. Vi vill också involvera alla de effektiva jobbförmedlingsföretag som finns i regionen.

Fler arbetsgivare i vården
En effekt av den stelbenta vårdpolitik som nu bedrivs i Skåne är att valmöjligheterna för alla de som arbetar inom vården försämras för varje år som går. Ju sämre mångfalden av arbetsgivare blir, desto sämre blir möjligheterna att utveckla vårdyrkena. Detta drabbar inte minst alla de kvinnor som arbetar i vården.

Folkpartiet vill se många olika arbetsgivare inom vården. Det skall finnas ett mått av konkurrens vilket sätter press på arbetsgivarna att ha goda arbetsförhållanden och löner. Vårdpersonalen är vårdens överlägset viktigaste resurs, och vi kan inte acceptera att de skall tvingas arbeta under dåliga förhållanden.

Konkret innebär detta att mer av den idag offentligt drivna vården måste konkurrensutsättas. Vi vill t.ex ge möjlighet för personalen att ta över verksamhet och öppna för att privata entreprenörer kommer in och driver delar av sjukhus.

Den tydliga monopolisering som vi nu ser i Skåne måste brytas.