Socialdemokraterna i Region Skåne

Trygg och tillgänglig vård
Vi verkar för att patientens ställning stärks. Betalningsförmågan får aldrig vara avgörande för vård och behandling.

Vi vill ha en sjukvård fri från köer. Region Skåne har beslutat att följa den nationella vårdgarantin, som innebär att väntetiden mellan diagnos och behandling inte ska vara mer än tre månader. Vårdköerna i regionen har halverats sen arbetet med vårdgarantin började och arbetet fortsätter vid samtliga skånska sjukhus.

Vi satsar på att utveckla närsjukvården så att den ännu tydligare blir den första naturliga kontakten när vi blir sjuka eller skadade. Den övervägande delen av hälso- och sjukvården ska kunna tillgodoses nära medborgarna. Tillgänglighet och kontinuitet ska utvecklas genom generösa akuttider och öppettider.

Vi värnar särskilt om grupper som inte kan formulera egna krav och uttala sina behov. Det är viktigt att barns och ungdomars hälsa måste prioriteras. Därför ska den ökande psykiska ohälsan bland våra unga motverkas och sjukvård för barn och ungdomar ska också i fortsättningen vara avgiftsfri.

Satsning på lågavlönade grupper
De offentliga arbetsplatserna i Skåne ska vara de mest attraktiva och utvecklande arbetsplatserna. Vi vill erbjuda alla anställda en heltidstjänst, med möjlighet till deltid för den som så önskar. Rätten till heltidslön är väldigt viktig för att kunna försörja sig. En rättvis lönepolitik förutsätter även jämställda löner. Vi vill satsa 40 miljoner kronor, utöver ordinarie löneutrymme, för att påbörja ett arbete för att jämna ut existerande löneskillnader mellan män och kvinnor med likvärdiga jobb. De lägst avlönade grupperna inom vården prioriteras.

Tillväxt och jobb i hela Skåne
Vårt mål är full sysselsättning och vi kan göra mycket på regional nivå för att nå dit. Vi vill skapa bättre villkor för företag, forskning och studerande i regionen.

Skåne har ett rikt och varierat näringsliv. Det finns i dag goda förutsättningar för tillväxt bland företag inom alla branscher och regiondelar i Skåne. Särskilt goda utsikter finns inom livsmedel, life science (t ex bioteknik och läkemedel), IT, besöksnäringen, upplevelseindustrin och miljöföretagande. De regionala näringspolitiska insatserna måste i hög grad inriktas på att understödja utvecklingen av de små och medelstora företagen i regionen.

Vi verkar för placeringen av forskningsanläggningen ESS till Lund. Den kommer att bli Europas och världens ledande mångvetenskapliga centrum för materialforskning baserad på neutroner och den väntas ge en sysselsättningsökning på 6000 arbetstillfällen.

Skånes infrastruktur och kommunikationer är av avgörande betydelse för utvecklingen i regionen, och för att utvecklingen ska komma hela regionen till del. Både järnvägsnätet och vägnätet måste byggas ut. En utbyggnad av väg E22 är särskilt angelägen. Kollektivtrafiken ska vara ett miljövänligt och prisvärt alternativ till bilen. Taxorna ska vara fortsatt låga. Då studenter ofta har en mycket ansträngd ekonomi föreslår vi en studeranderabatt på 30 procent på periodkorten.