Moderaterna i Region Skåne

Moderaterna vill att tillgänglighetsbegreppet skall genomsyra hela vården. Det skall vara god tillänglighet till mottagning, behandling och operation. Sjukvårdens medarbetare gör i dag ett fantastiskt jobb men med rätt incitament kan vården bli ännu bättre, både vad gäller service och kvalitet.

Målet för moderaternas sjukvårdspolitik är friska och nöjda medborgare. Det är också viktigt för oss att de sjukvårdsanställda får möjligheter att påverka sin arbetssituation, vilket underlättas genom att sjukvården tillåts ha en mångfald av arbetsgivare. Politikernas uppgift är att skapa system som genererar god vård och vård i rätt tid till rätt ekonomi.

Mångfald i vården leder till valfrihet
Vi moderater vill att patienten skall kunna söka sin vård i princip var som helst och att pengarna följer patienten. Vi är därför inte främmande för tanken att vård skall kunna sökas i hela EU och att en europeisk vårdgaranti införs. Det viktigaste är att patienten får den vård hon behöver till rimlig kostnad för patient och betalningsansvarig!

Med ett patientvalssystem i kombination med fri etableringsrätt i närsjukvården stärks patientens ställning vid val av vårdgivare. Vi anser att det är Region Skånes uppgift att på alla plan stärka patientens ställning. Tycker en patient att väntetiderna är långa, eller är missnöjd med sin vårdgivare, ska det vara lätt att välja någon annan. Pengarna skall följa patienten.

Inför hembesöksverksamhet i hela Skåne
Utifrån ett patientperspektiv är det viktigt att det finns enheter som gör hembesök. Närsjukvårdstanken är att skapa en första linjens vård som finns lätt tillgänglig för patienten. Många gånger blir det också billigare för finansiären (Region Skåne) om patienten behandlas på rätt vårdnivå. Hembesöksverksamhet medför att patienten i större utsträckning undersöks och behandlas på rätt vårdnivå. Det är därför viktigt att det satsas på denna typ av verksamhet. En aktiv hembesöksverksamhet skulle skapa en större trygghet för patienterna samt minska trycket på närsjukvårdsenheterna. För att hjälpa bland annat barnfamiljer och gamla kommer hembesöksverksamhet med läkarbilar att införas.

Satsa på Skåne
En god infrastruktur är nödvändig för att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. Vid en moderat valseger kommer vi att omedelbart påbörja arbetet för att få väg E 22 utbyggd till motorväg. En säker motorväg kommer att underlätta för godstransporter samt bidra till en avsevärd förbättring vad gäller trafiksäkerheten.

Moderaterna i Region Skåne kommer även att satsa på att få ESS (European Spallation Source) placerat i Lund. ESS är ett internationellt projekt som kommer att få stor betydelse för såväl skånsk som europeisk konkurrenskraft i den globala ekonomin.

Socialdemokraterna har, tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet, infört en flygskatt som slår hårt mot våra skånska flygplatser. Fler än 1000 arbetstillfällen hotas genom att flygbolag flyttar sin verksamhet till andra länder. Moderaterna i Region Skåne kommer kraftfullt att arbeta emot införandet av denna tillväxthämmande skatt.