Folkpartiet i Helsingborg

Skola
Det finns ett tydligt samband mellan en befolknings utbildningsnivå och det landets välfärd eller välstånd. En bra skola är grunden för Sveriges och Helsingborgs möjlighet att klara en bra levnadsnivå för invånarna. Därför är skolan så viktig för folkpartiet.

Skolans främsta uppgift är att förmedla kunskap. För att denna uppgift ska vara möjlig att fullgöra krävs tillräckliga resurser, trygghet och arbetsro och att eleverna är i skolan. Folkpartiet har i varje budget gjort prioriteringar för att kunna satsa på förskola och grundskola. Vi vill också se en kunskapsskola där det är kunskap och lärande som är det centrala. När det gäller trygghet och arbetsro är situationen inte acceptabel. I fjor presenterades en undersökning som visade att sex av tio lärare har varit i situationer där de inte vetat vilka befogenheter de har för att ingripa i och lösa konflikter. Det behövs tydligare riktlinjer och stöd för både elever och lärare i hur man förebygger och löser konflikter. Olovlig frånvaro eller skolk är ett bekymmer. Erfarenheter från annat håll i landet har visat på minskning av skolket när den olovliga frånvaron blir synlig och vi vill därför att skolk skrivs in i terminsbetyget.

Skolan spelar en viktig roll i kampen mot droger. Inte bara genom information om drogers förödande effekt utan även genom att utföra slumpvisa och frivilliga drogtester. Slumpvisa drogtester av ungdomar på gymnasiet har visat sig ha god effekt eftersom missbruk kan upptäckas tidigt och att risken för upptäckt stärker ungdomar att kunna säga nej till droger. Drogtester är ett utmärkt exempel på en förebyggande och hjälpande insats för att skydda ungdomar. Därför ska drogtester erbjudas på gymnasiet och på grundskolans senare läsår.

Äldreomsorg
I vården och omsorgen av våra äldre tar anhöriga ett stort ansvar. Det arbete som läggs ner av anhöriga och annat frivilligt socialt arbete utgör idag ett nödvändigt komplement till den skattefinansierade verksamheten. För att underlätta för anhöriga behöver möjligheterna till avlastning, både i och utanför hemmet förbättras.

Även äldre måste vara bemyndigade att göra sina livsval. Att bo kvar hemma så länge som möjligt är positivt för många äldre. För andra äldre som upplever oro, ängslan, yrsel eller ofrivillig ensamhet behövs alternativ. Det behövs därför en form av trygghetsboende. Trygghetsboendet innebär ett boende där det erbjuds möjlighet till social samvaro och där man kan känna sig trygg. Boendet innebär att den äldre har egen lägenhet men att det även finns gemensamhetsutrymme och personal.

Fler i arbete
Det är viktigt att politiken inte bara talar om hur skattemedel ska fördelas utan även hur skattemedlen ska genereras. Vi har bland annat föreslagit att Helsingborg ska bli försökskommun för sänkt skatt på hushållsnära tjänster. På så sätt blir fler svarta jobb vita och skatteintäkterna ökar. Arbete är den enskilt viktigaste nyckeln till en lyckad integration av människor som kommit som flyktingar eller invandrare till Sverige. Att inte få ett arbete utan tvingas leva på bidrag är destruktivt för individen och en grogrund till ökad främlingsfientlighet. Det behövs bättre villkor för företag så att de kan anställa och så att skattebetalarna blir fler och Helsingborg kan klara välfärd och trygghet.