Miljöpartiet i Helsingborg

Barnperspektiv
Ett grönt Helsingborg låter barn och unga bli hörda och sedda i frågor som påverkar dem. FN:s barnkonvention måste respekteras och regelbundet utvärderas. Helsingborg skall ta initiativ för att inrätta ett barnkriscentrum. Där kan myndigheters arbete med barn som brottsoffer samordnas effektivare. Låt barn och personal slippa ytterligare uppslitande skolnedläggningar. Vi vill att barnomsorg och skolor får fler lärare liksom elevhälsopersonal. Vi vill minska hyresskillnader och öka den sociala jämlikheten mellan skolor. Fritidssatsningar skall öka.

Hållbar konsumtion och stadsutveckling
Ett grönt Helsingborg tar ett etiskt ansvar vid köp av varor och tjänster. Att välja miljö- och rättvisemärkt ska därför vara prioriterat. Nybyggnation skall ske efter ekologiskt hållbara principer. Kulturmiljöer såsom Ångfärjestationen ska bevaras. Luftkvaliteten behöver förbättras. Sjöfartens utsläpp måste minska. Staden måste ha en aktiv roll för att avveckla det fossila bränsleberoendet. Långsiktig hållbarhet kräver att kommunen äger Hamnbolaget, Helsingborgshem och Öresundskraft. Vi vill stimulera resandet med kollektivtrafik och öka framkomligheten för cyklister och gående. Vi vill stödja övergång till miljöbilar och bilpooler.

Värdig äldreomsorg
Ett grönt Helsingborg innebär att ensamhet och isolering kan brytas. Fysiska och sociala aktiviteter är viktiga för hälsan. Mångfald i boendeformer medför att gemensamma utrymmen ges större plats. Äldrepedagoger kan utforma aktiviteter för individens livskvalitet. Även på vårdboenden ska människor få möjlighet att ha nära kontakt med djur samt närhet till natur och rekreation. Personalen måste ges förutsättningar att kunna utföra sitt arbete på ett värdigare sätt. Vi vill minska biverkningar av läkemedel.