Moderaterna i Helsingborg

Ett tryggare och friare Helsingborg.

Helsingborg är en härlig stad att bo i och vi trivs här. Men vi vill göra det ännu bättre att leva här. Får vi moderater bestämma ska Helsingborg bli möjligheternas stad. Här ska alla kunna förverkliga just sina drömmar och framtidsvisioner. Oavsett vilken bakgrund man har, så ska alla kunna skapa sig en trygg och lycklig framtid här.

Vi vill göra Helsingborg till Sveriges mest attraktiva stad för människor och företag:
Staden måste ha öppna och positiva relationer till näringslivet. Detta gäller framför allt entreprenörer och småföretagare. Goda kommunikationer är viktigt för stadens utveckling. Helsingborg ska stärka sin ställning som logistisk knutpunkt för såväl gods- som persontransporter. 

 • Marknadsföra Helsingborg som en attraktiv lokaliseringsort för huvudkontor med internationella kontakter. Detta förutsätter en god tillgänglighet på bostäder
 • Utnyttja befintliga industriområden och fastigheter för etablering av nya företag. Staden bör medverka till att äldre industriområden moderniseras
 •  Stimulera företag till samarbete med Campus som fångar upp idéer och uppfinningar från Campus och staden i övrigt
 • Stödja de befintliga nyföretagarnätverk i staden

Vi vill förverkliga kunskapsstaden Helsingborg:
Kunskap är människans viktigaste rikedom. Den ger oss möjlighet att växa och utvecklas i kontakter med andra människor och andra kulturer. Det finns egenvärde i kunskap, glädje och i att varje dag lära något nytt. Därför vill vi ytterligare satsa på skolan och göra den bättre, både resultat- och miljömässigt.

 • Stimulera till fler etableringar av friskolor och ge kommunala skolor chans att drivas i entreprenadform
 • Fortsätta arbetet med en gemensam gymnasieantagning inom Nordvästskåne
 • Ge skolan, oberoende driftsform, tillräckliga och likvärdiga ekonomiska resurser baserat på antalet elever
 • Se över hyressystemet så att samtliga skolor ges rättvisa resurser för undervisning - Stimulera fler etableringar av fria förskolor och ge kommunala förskolor chans att drivas i entreprenadform
 • Verka för att en lärarutbildning etableras i Helsingborg

Vi vill skapa ett tryggt Helsingborg för alla
För moderaterna är det självklart att alla skall kunna känna sig trygga och säkra i Helsingborg. Dessvärre har samhällsklimatet blivit hårdare. Uppfattning om vad som är rätt och vad som är fel har förändrats. I dag är rädslan för att drabbas av våld eller ekonomisk skada genom tillgrepps- och skadegörelsebrott en del av vardagen för många helsingborgare.

 • Prioritera förebyggande insatser i skolan i syfte att minska våld, narkotikaanvändning och mobbning
 • Ge stöd till organisationer som på olika sätt arbetar med att förebygga brott
 • Engagera och samordna fler nattvandrargrupper
 • Utöka kameraövervakningen på utsatta platser
 • Återupprätta och prioritera brottsförebyggande rådet (BRÅ) som en egen verksamhet under kommunstyrelsen